Heterarchia je sieť prvkov, ktoré majú spoločný cieľ a v ktorej je každý z prvkov na rovnakej „horizontálnej“ pozícii, má rovnakú silu a autoritu, rovnaký hlas. Heterarchia môže byť nezávislá alebo ako časť (jedna úroveň) hierarchie. Každá úroveň hierarchického systému je zložená z heterarchie rovnakých prvkov.

Hierarchia aj heterarchia predstavujú rôzne typy sieťových štruktúr, ktoré umožňujú rôzne stupne prepojenosti. V hierarchii môže byť každý prvok spojený s najviac jedným nadriadeným prvkom a s niekoľkými podriadenými prvkami. V heterarchii môže byť prvok spojený s ktorýmkoľvek iným prvkom bez toho, aby na to potreboval oprávnenie od iného prvku.

V spoločenskom význame heterarchia poskytuje rozhodovacie právomoci všetkým zúčastneným, kým hierarchia poskytuje viac moci a práv vyššie umiestneným členom štruktúry.

V heterarchickej štruktúre sa väčšie množstvo informácií spracováva účinnejšie ako v hierarchickej štruktúre. Príkladom potenciálnej efektivity heterarchie môže byť napríklad prudký nárast heterarchického projektu Wikipedia v porovnaní s projektom Nupedia, ktorej rast sa zastavil. Heterarchia postupne víťazí nad hierarchiou v komplexnosti a v krivke rastu.

Heterarchická sieť môže byť použitá na vysvetlenie princípu neurónových sietí alebo demokracie.

Termín heterarchia sa používa v súvislosti s konceptmi holónov a holarchie.

Heterarchia je jedným z princípov zámerne budovanej komunity.

Vznik pojmu upraviť

Pojem heterarchia bol prvýkrát použitý Warrenom St. McCullochom v roku 1945 vo vedeckom článku “Heterarchia hodnôt stanovená na topológii nervových sietí”. Kde vysvetľuje spôsob fungovania neurónov v štruktúre bez nadriadených prvkov. Odvtedy sa termín “heterarchia” používa ako komplementárny pojem k hierarchii.

Dnes je tento termín znovu objavený po stránke organizačnej teórie. Takéto štuktúry sú pozorovaťeľné v žijúcich systémoch ako organizmy, alebo v sociálnych systémoch ako postindustriálne spoločnosti.

Porovnaj upraviť