Hexameter

šesťstopový verš

Hexameter (gr. hexa=šesť, metron=miera) je najznámejší a najčastejší časomerný verš, ktorý pozostáva zo šiestich daktylských stôp − UU, pričom daktyly mohli – okrem 5. stopy – nahradiť spondeje −−. Posledná stopa je dvojslabičná s voľnou poslednou slabikou −U (spondej mohol byť nahradený trochejom). Hexameter sa končí útvarom − UU/− U, ktorý sa nazýva hrdinská klauzula. Pred hrdinskou klauzulou je spravidla daktyl.


Sédmí bol pominul sa mesác, nastával už osmí,
− −/ − U U/ − U U/ − −/ − U U/ − −
Čo Svatopluk ve tmách a ňevolnéj vazbe se trápil:
− U U/ − −/ − U U/− −/ − U U/ − U
Kam ho nepráteľskí uhodiť rozkázali Nemci,
− U U/− −/ − U U/− − /− U U/− U
Na svých oklamaní mysľách, že by víru polámal.
− −/ − U U/− −/ − U U/ − U U/− U

Ján Hollý, Svatopluk, I.spev


Hexameter pri konštantnom počte stôp (6) a mór má variabilný počet slabík (13 - 17). Musí mať aspoň jednu z troch cezúr alebo dierézu. Všetky antické (grécke a latinské) epické básne, počnúc Homérom, sú zložené hexametrom. Hexametrom zložil Ján Hollý eposy a selanky, použil ho aj v Rozličných básňach.