Holdingová spoločnosť

Holdingová spoločnosť alebo nepresne holding (angl. holding company) je kapitálová spoločnosť, ktorá vlastní akcie alebo podiely iných (navonok právne samostatných) podnikov v takom množstve, aby to stačilo na ovládanie (kontrolu) činnosti týchto podnikov. Ďalšie podrobnosti definície sa v literatúre rôznia:

  • niektoré definície tvrdia, že táto spoločnosť musí byť spoločnosť finančná,
  • iné zdôrazňujú, že táto spoločnosť akcie či podiely iných spoločností musí vlastniť trvalo
  • ďalšie zdôrazňujú, že činnosť tejto spoločnosti spočíva len v účasti na iných spoločnostiach alebo v získaní a spravovaní akcií či podielov iných spoločností.

Obyčajne akcionári (podielnici) ovládaných spoločností holdingovej spoločnosti dajú svoje akcie (podiely) a na oplátku dostanú akcie (podiely) holdingovej spoločnosti. Na to, aby bola holdingová spoločnosť schopná ovládať iný podnik obyčajne potrebuje vlastniť väčšinu jeho akcií či podielov, ale ak je tento iný podnik vlastnený veľkým množstvom rôznych vlastníkov, holdingovej spoločnosti na ovládnutie obyčajne stačí aj menšinový balík akcií či podielov.

Holdingová štruktúra upraviť

Holdingová spoločnosť spolu so spoločnosťami, ktoré ovláda tvorí tzv. holdingovú štruktúru či holding (podobné či zhodné sú termíny efektový koncern a skupina podnikov). Holding(ová štruktúra) je forma kapitálového prepojenia, nie je to nový právny subjekt. Napriek tomu, že jednotlivé podniky holdingovej štruktúry, zostávajú právne samostatné, hospodársku samostatnosť strácajú v oblasti financovania úplne a v oblasti podnikovej politiky do veľkej miery v prospech holdingovej spoločnosti.

Výhody upraviť

Výhoda použitia holdingovej spoločnosti oproti alternatívnym spôsobom ovládnutia (fúzia a pod.) je, že holdingová spoločnosť a štruktúra je oproti iným spôsobom právne jednoduchšia, lacnejšia, a umožňuje získať goodwill a dobré meno ovládanej spoločnosti, pričom ručí len do výšky ňou vlastnených akcií (podielov) v ovládanej spoločnosti.

Druhy upraviť

Pozri aj upraviť

Zdroje upraviť