Hranol alebo prizma je v stereometrii mnohosten, ktorý je prienikom n-bokého hranolového priestoru a vrstvy určenej rovinami π, ρ, ktoré nie sú rovnobežné s hranami tohto hranolového priestoru.

A: Kolmý (priamy) B: Kosý (šikmý) hranol

Pre hranol s n-uholníkovou podstavou:

  • Počet vrcholov: 2n
  • Počet hrán: 3n
  • Počet stien: n+2

Poznáme hranoly kolmé (priame) a kosé (šikmé).

Jeho objem vypočítame ako súčin obsahu jeho podstavy a výšky.

kde je obsah podstavy a je výška hranola (kolmá vzdialenosť podstáv)

Jeho povrch vypočítame ako súčet obsahov všetkých jeho stien, všeobecnejšie ako:

kde je obsah podstavy a je obsah plášťa hranola (súčet obsahov bočných stien, tj. všetkých stien okrem podstáv)

Externé odkazy upraviť