Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave

Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení (HTF VŠMU) je jednou z fakúlt Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Od svojho založenia v roku 1949 do roku 1992 niesla meno Hudobná fakulta (HF). Fakulta sídli v budove starého rozhlasu na Zochovej ulici č. 1.

Budova hudobnej a tanečnej fakulty na Zochovej ulici.

Hudobná fakulta rozvíja vzdelávaciu, umeleckú a vedeckú činnosť v hudobnej oblasti a vytvára pre tieto činnosti primerané podmienky. Spolupracuje s inými umeleckými školami, kultúrnymi a spoločenskými subjektami doma aj v zahraničí. Jej absolventi patria medzi popredných sólových a orchestrálnych hudobníkov pôsobiacich na Slovensku i v zahraničí.

Katedry upraviť

Akademickí funkcionári upraviť

  • dekanka HTF VŠMU: prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD.
  • prodekan pre rozvoj fakulty a umeleckú činnosť: doc. Jozef Hošek, ArtD.
  • prodekanka pre študijný proces: doc. Jozef Meričko, ArtD.
  • prodekanka pre vedu a zahraničné styky: Mgr. art. Katarína Hašková, ArtD.

Centrum výskumu HTF VŠMU upraviť

Predchodcom Centra výskumu HTF VŠMU bolo od roku 2000 Metodické centrum HTF VŠMU. Jeho vedúcim bol prof. Miloslav Starosta a jeho spolupracovníkom bol doc. František Pergler, ArtD. Hlavným cieľom pracoviska bolo organizovanie odbornej spolupráce s katedrami fakulty, založenie doplňujúceho pedagogického štúdia, usporadúvanie doktorandských kolokvií i ďalších podujatí[1] a rozvoj medzinárodných kontaktov a výmenných prednášok pedagógov. Metodické centrum HTF VŠMU v rokoch 2002 – 2004 vydávalo Bulletin HTF. Jeho nástupcom sa od decembra 2004 stalo periodikum HTF VŠMU TEMPO. Funkciu jeho šéfredaktora vykonával prof. Miloslav Starosta.

V roku 2003 sa pracovisko transformovalo na Centrum výskumu HTF VŠMU a zároveň sa rozšíril počet jeho členov i priamych výstupov činnosti. Už od roku 2000 sa rozvíjajú odborné pedagogické kontakty s Metodickým centrom na JAMU v Brne. Vznikali významné knižné publikácie. Z nich napr.:

  • prof. Miloslav Starosta: Kapitoly z histórie klavírneho umenia a pedagogiky klavírnej hry (2000),
  • prof. Miloslav Starosta: Cesty k umeniu klavírnej hry (2006),[2] početná prekladová literatúra z oblasti hudobnej historiografie klavírneho umenia, vývoja teórie interpretácie a didaktiky klavírnej hry (celkove osem publikácií).
  • prof. Naďa Hrčková sa autorsky i editorsky podieľala na vydaní 6-dielnych Dejín hudby,
  • prof. Markéta Štefková: Na ceste k zmyslu (kapitoly o hudobnej interpretácii).

Vzniká rad ďalších pôvodných i prekladových publikácií. Organizujú sa verejné doktorandské kolokviá, v spolupráci s odbornými katedrami doplňujúce pedagogické štúdium ako aj nové formy celoživotného vzdelávania. Rozvíjajú sa medzinárodné styky Centra výskumu i katedier fakulty so zahraničnými školami a inštitúciami.

Rozvoj medzinárodnej spolupráce upraviť

Od roku 2008 viedla Centrum výskumu prof. Markéta Štefková, ktorá ďalej výrazne posunula medzinárodnú spoluprácu: s Múzeom J. Haydna v Eisenstadte, Spoločnosťou J. N. Hummela vo Weimare, Metodickým centrom JAMU v Brne, s HAMU v Prahe, Konzervatóriom J. Haydna v Eisenstadte, Hochschule für Musik und Theater v Hannoveri, Hochschule für Musik F. Liszt Weimar, Hochschule für Musik Graz. Významné je spoluorganizovanie medzinárodných klavírnych súťaží J. N. Hummela v Bratislave, sympózií, vedeckých konferencií v rámci Dní J. N. Hummela v Bratislave či medzinárodného interaktívneho podujatia POCTA FCH 2010 na oslavu 200. výročia narodenia Fryderyka Chopina v Bratislave a i. Od roku 2011 je vedúcou Centra výskumu HTF VŠMU Mgr. Ivica Liszkayová, PhD.

Referencie upraviť

  1. Pamiatke F. Chopina: Vladimír Čížik o umelecko-vedeckej konferencii na HTF VŠMU organizovanú na pamiatku 150. výročia úmrtia F. Chopina dňa 30. 11. 1999; HŽ 2000/1-2 s. 7; http://hž.hc.sk/2000/hz_01_02_2000.pdf;
  2. Miloslav Starosta: Cesty k umeniu klavírnej hry, recenzia knihy F. Pergler 2007; in: Hudobný život 2007, č. 6, s. 36.

Externé odkazy upraviť