ISCED

medzinárodné štandardné členenie vzdelávania

Medzinárodné štandardné členenie vzdelávania (angl.: The International Standard Classification of Education, skrátene ISCED) je stupnica vytvorená organizáciou UNESCO začiatkom 70. rokov, aby slúžila ako nástroj na porovnávanie, kompiláciu a prezentáciu štatistických údajov o vzdelávaní v rámci jednotlivých krajín ale aj medzinárodne. Členenie bolo potvrdené na Medzinárodnej konferencii pre vzdelávanie v Ženeve roku 1975.

Úroveň vzdelávania v medzinárodnej stupnici UNESCO upraviť

Tabuľka rebríčku vzdelania rozdelená do siedmich základných stupňov (plus medzistupne):

Úroveň Opis úrovne Zodpovedajúca úroveň v slovenskom školskom systéme
ISCED 0 Predprimárne vzdelávanie nultého stupňa materská škola
ISCED 1 Primárne vzdelávanie 1. stupeň základnej školy
ISCED 2 Nižšie sekundárne vzdelávanie 2. stupeň základnej školy a nižšie ročníky osemročných gymnázií
ISCED 3 Vyššie sekundárne vzdelávanie Stredné školy s maturitou
ISCED 3C Stredné odborné vzdelávanie Stredné odborné školy bez maturity
ISCED 4 Post-sekundárne, neterciárne vzdelanie Pomaturitné kvalifikačné vzdelávanie
ISCED 5A Prvý stupeň terciárneho vzdelania vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské vzdelanie – II. stupeň, vysokoškolské bakalárske vzdelanie - I. stupeň
ISCED 5B Prvý stupeň terciárneho vzdelania vyššie odborné vzdelanie, pomaturitné špecializačné
ISCED 6 Druhý stupeň terciárneho vzdelania Doktorandské štúdium, postgraduálne štúdium a vedecká výchova

Education is side education process (Vzdelávanie je stránka pedagogického procesu).