Norma ISO TR 15504 je prezývaná tiež SPICE (z angl. Software Process Improvement and Capability dEtermination). Norma bola vytvorená ako pomôcka pre vyhodnotenie kvality procesov v danom softvérovom projekte. Norma pozostáva z 9 dielov a mapuje 40 procesov, podieľajúcich sa v auditovanej organizácii na auditovanom projekte. Hodnotenie úrovne procesu v auditovanom projekte sa hodnotí podľa indikátorov opísaných v norme stupnicou 0-5 :

  • 0: proces neexistuje, alebo nie je dôkaz, že by dostatočne fungoval
  • 1: základný proces je prítomný, ale je vykonávaný intuitívne a väčšinou jeho kvalita je závislá na jedincovi (tzv. GURU), ktorý je expert v danej oblasti
  • 2: proces je zavedený informácie sú prístupné celému tímu. Sú prítomné prvé známky plánovania
  • 3: proces je zadefinovaný na základe skúseností tímu. Skúsenosti sa v tíme navzájom distribuujú a existuje spätná väzba na podnikový štandard.
  • 4: O vykonávaných procesoch sú zbierané dáta (metriky) a sú kvantitatívne a kvalitatívne vyhodnocované.
  • 5: V organizácii funguje mechanizmus neustálej optimalizácie voči jasne definovaným a dosiahnuteľným cieľom.
ISO 15504 úrovne zrelosti procesu.

Združenie automobilových výrobcov HIS si definovalo normu ISO TR 15504 ako svoj štandard pre hodnotenie dodávateľov softvérových komponentov.

Pozn.:

  • modely CMMI a ISO TR 15504 sú kompatibilné od úrovne 3.
  • do ISO 15504 je vydaná ako plnohodnotná norma od marca 2006. Pred finálnym schválením bol záväzný ISO 15504 TR (Technical Report)

Pozri tiež: CMM