Indukčnosť alebo vlastná indukčnosť je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje mieru množstva magnetického toku vyvolaného daným elektrickým prúdom. Pojem zaviedol Oliver Heaviside vo februári 1886. Jednotkou indukčnosti je henry, symbol je H na počesť objaviteľa indukčnosti Josepha Henryho. Na označenie indukčnosti sa používa písmeno L, na počesť fyzika Heinricha Lenza.

Elektromagnetizmus
Elektrina · Magnetizmus
Elektrostatika
Elektrický náboj
Coulombov zákon
Elektrické pole
Gaussov zákon
Elektrický potenciál
Magnetostatika
Ampérov zákon
Magnetické pole
Magnetický moment
Elektrodynamika
Elektrický prúd
Lorentzova sila
Elektromotorické napätie
Elektromagnetická indukcia
Faradayov zákon elmag. indukcie
Lenzov zákon
Posuvný prúd
Maxwellove rovnice
Elektromagnetické pole
Elektromagnetické žiarenie
Elektrický obvod
Elektrická vodivosť
Elektrický odpor
Elektrická kapacita
Elektrická indukčnosť
Elektrická impedancia
Elektrická rezonancia

Indukčnosť sa vypočíta podľa vzťahu

kde

je indukčnosť v Henry
je intenzita prúdu v ampéroch
je magnetický tok vo weberoch

Ale ak nemôžeme zmerať magnetický tok alebo prúd (napr. ak cievku ešte len navrhujeme), indukčnosť sa vypočíta:

kde

je indukčnosť cievky v Henry
je počet závitov cievky (bez rozmeru)
je permeabilita prostredia v Henry na meter (μ = μr0)
je prierez cievky v metroch štvorcových
je dĺžka cievky v metroch

Práca, ktorá je "uložená" v cievke, teda práca, ktorú cievka vykoná po odpojení z obvodu, až kým sa úplne vybije (prúd klesne na 0 A), vypočítame:

kde

je okamžitý výkon, ktorý je mierou dispozície vykonať určitú prácu
je indukčnosť cievky v Henry
je prúd, ktorý cievkou prechádzal v momente odpojenia z obvodu