Inerciálna vzťažná sústava

Inerciálna vzťažná sústava je vzťažná sústava, v ktorej platí 1. Newtonov pohybový zákon, t. j. že telesá, na ktoré nepôsobí žiadna sila, alebo výslednica síl je nulová, zostávajú v pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe.

Všetky inerciálne vzťažné sústavy zostávajú voči sebe v pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe.

Sústavy, v ktorých neplatí 1. Newtonov pohybový zákon sa nazývajú neinerciálne vzťažné sústavy.