Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Internát pozri Internát (rozlišovacia stránka).

Internát je v širšom zmysle zariadenie na kolektívne ubytovanie, stravovanie a (spravidla aj) výchovu žiakov, študentov či podobných chovancov, t. j. v súčasnosti školský internát (vrátane toho, čo sa staršie nazývalo domov mládeže), študentský domov (t.j. vysokoškolský internát), detský domov alebo špeciálne výchovné zariadenie a historicky aj napr. internátna stredná škola pre pracujúcich, penzionát, konvikt, kolégium, seminár, alumnát a pod.[1][2][3][4][5]. Toto širšie ponímanie niekedy zahŕňa aj zariadenie na kolektívne ubytovanie pracujúceho dorastu alebo robotníkov (a často nezahŕňa študentské domovy)[6][7][8][9]. V užšom zmysle sa výrazom internát označuje len školský internát (okrem internátu materskej školy) a študentský domov[10][11][12][13]. Slovo internát má aj ďalšie, ešte užšie významy, tie sú uvedené na rozlišovacej stránke.

 1. internáty. In: Encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok II E – J. Bratislava : Veda, 1978. 536 s. S. 457.
 2. internátna výchova. In: Pedagogická encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok 1, A – O. Bratislava : Veda, 1984. 744 s. S. 357.
 3. internát. In: PRŮCHA, Jan; WALTEROVÁ, Eliška; MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. 6. aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Portál, 2009. 395 s. ISBN 978-80-7367-647-6. S. 113.
 4. internát. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 223.
 5. internát. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1959. 832 s. Dostupné online. S. 611-612.
 6. internát. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4.
 7. internát. In: Všeobecný encyklopedický slovník. Ed. Ivan Paulička. Praha : Ottovo nakladatelství, 2005. 943 s. ISBN 80-7181-659-0. S. 376.
 8. internát. In: Příruční slovník jazyka českého. Zväzok I, A – J. V Praze : Státní nakladatelství, 1935-1937. 1252 s. Dostupné online.
 9. internát. In: Slovník spisovného jazyka českého. Zväzok 1, А – M. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. 1311 s. Dostupné online.
 10. internát. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2013. 682 s. ISBN 978-80-970350-1-3. Zväzok 7. (In – Kalg), s. 130.
 11. internáty. In: Pedagogická encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok 1, A – O. Bratislava : Veda, 1984. 744 s. S. 357.
 12. vyhláška č. 236/2009
 13. zákon č. 245/2008