Interpretácia (literárna veda)

Interpretácia je jazykový, obsahový a/alebo estetický výklad textu literárneho diela.

Východiskom interpretácie je literárny text a cieľom interpretácie čo najadekvátnejšie pochopenie a výklad zmyslu umeleckého diela, pričom pozornosť sa venuje konkrétnemu, individuálnemu umeleckému dielu ako svojbytnému celku.