PhDr. Izidor Kotulič CSc. (* 5. január 1927, Sedlice – † 15. január 2012, Pezinok ) bol slovenský jazykovedec.

Izidor Kotulič
slovenský jazykovedec
Narodenie5. január 1927
Sedlice, Česko-Slovensko
Úmrtie15. január 2012 (85 rokov)
Pezinok, Slovensko

Životopis

upraviť

Narodil sa 5. januára 1927 v Sedliciach v okrese Prešov. Hneď po skončení vysokoškolských štúdií (slovenský jazyk–história) v roku 1952 prišiel do Jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied, v ktorom pracoval 40 rokov, až do odchodu do dôchodku v roku 1992. V rokoch 1952 – 1953 pracovník Ústavu slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied a umení v Bratislave,1953 – 1964 pracovník Ústavu slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied v Bratislave, v r. 1967 – 1990 pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave na funkciách odborný pracovník, vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník, vedúci vedecký pracovník.V období rokov 1959 – 1965 zástupca riaditeľa ústavu, 1962 – 1969 a 1981 – 1983 vedúci oddelenia dejín slovenského jazyka. V r. 1978-1980 lektor slovenského jazyka na Filozofickej fakulte univerzity v Novom Sade, Juhoslávia. V r. 1962 – 1968 tajomník vedeckého kolégia jazykovedy SAV. V r. 1980 – 1984 člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore slovenský jazyk.Od roku 1992 bol na dôchodku. Zomrel 15. januára 2012 v nemocnici v Pezinku. [1]

Štúdium

upraviť

Študoval v r. 1948 – 1952 na Filozofickej fakulte Slovenskej Univerzity v Bratislave (slovenský jazyk - dejepis). V roku 1956 ašpirant - CSc., 1967 doktorát - PhDr. [2]

Odborná vedecká činnosť

upraviť

Je autorom mnohých odborných a vedeckých prác. Má osobné zásluhy o vybudovanie základov a o ďalší rozvoj výskumu dejín slovenského jazyka v SAV; osobitne významný je jeho zakladateľský vklad do budovania pramennej základne výskumu dejín slovenčiny, do organizovania široko založených archívnych výskumov, do budovania zbierok pramenného materiálu z transliterovaných rukopisov a ich kópií, kartotéky pre Historický slovník slovenského jazyka a fototéky. Viaceré výsledky výskumov Izidora Kotuliča z oblasti historického hláskoslovia, historickej morfológie a lexikológie, z historickej dialektológie, onomastiky, vývinu jazykovednej terminológie a pravopisu i tzv. vonkajších dejín slovenčiny znamenajú bádateľský prínos do daných oblastí skúmania. Osobitne obľúbenou témou Izidora Kotuliča bola problematika tzv. kultúrneho jazyka slovenskej národnosti. [3]

Ocenenia

upraviť

V roku 1984 Čestná medaila Mateja Bela za zásluhy v historických vedách, 1987 Strieborná čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách. [1]

Referencie

upraviť
 1. a b Majtán, M.: Izidor Kotulič šesťdesiatročný. - Jazykovedný časopis, 38, 1987, s. 81
 2. Kotulič, Rastislav: Sedlice podhorská obec Šarišskej vrchoviny, 2007, s. 8. [1]
 3. Doruľa, Ján: Slavica Slovaca ročník 42 číslo 1/2007 , s. 73

Externé odkazy

upraviť

Literatúra

upraviť
 • Kotulič, Izidor: Historické hláskoslovie a tvaroslovie východoslovenských nárečí,1957, Bratislava, Veda
 • Oravcová, A.: Autorský register časopisu Slovenská reč 1, 1932/33 - 50, 1985. Bratislava, Veda 1986 (príl. čas. Slovenská reč, 51, 1986), s. 28, 63, 95 (záznam prác I. Kotuliča uverejnených v rokoch 1957-1969 v Slovenskej reči).
 • Dvonč, L.: Súpis prác Izidora Kotuliča za roky 1976-1985. - Jazykovedný časopis, 38, 1987, s. 81-83.
 • Kotulič Izidor. - In: Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1925-1975). Martin, Matica slovenská 1987, s. 484-489, opravy a doplnky (príl., s. 11-12) (súpis prác I. Kotuliča za roky 1953-1975).
 • Majtán, M.: Izidor Kotulič šesťdesiatročný. - Jazykovedný časopis, 38, 1987, s. 81.
 • Kotulič, Izidor. In: MISTRÍK, Jozef, et al. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1993. 513 s. ISBN 80-215-0250-9. S. 250.
 • Doruľa, Ján: Slavica Slovaca ročník 42 číslo 1/2007 , s. 73
 • Kotulič, Rastislav: Sedlice podhorská obec Šarišskej vrchoviny, 2007, s. 8.