Ján Filoponos (iné mená: Ján Grammatikos[1], Ján Filóponos[2], starogr. Ιωάννης Φιλόπονος – Ióannés Filoponos; * 5. storočie, Alexandria – † 6. storočie) bol byzantský filozof, gramatik a teológ.

Patril do skupiny pôvodne pohanských učencov, ktorí čiastočne z nevyhnutnosti, čiastočne z presvedčenia prechádzali ku kresťanstvu od 4. storočia po Kr. Po svojom obrátení na kresťanskú vieru (okolo roku 500) sa pridal k radikálnej kresťanskej skupine, tzv. philopoenom čiže pomstiteľom, ktorí systematicky vystupovali proti učeniu pohanských filozofov potom, čo bolo kresťanstvo v rímskej ríši oficiálne uznané (rok 313). Ján Filoponos má veľký význam pre vývoj vedy 6. storočia, najmä vzhľadom na jeho koncepciu sveta, ktorá sa utvárala v boji s pohanskými učencami, predovšetkým s filozofom Simplikiom a s duchovnými oporami vtedajšieho novoplatonizmu, Platonom a Aristotelom.

Pozri aj

upraviť
  1. byzantská filozofia. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2001. 686 s. ISBN 80-224-0671-6. Zväzok 2. (Bell – Czy), s. 417.
  2. ZOZUĽAK, Ján. Byzantská filozofia. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 224 s. ISBN 978-80-7380-640-8. S. 55.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Ďalšia literatúra

upraviť
  • DANEŠ, Jaroslav. O věčnosti světa : Jan Filoponos proti Aristotelovi. Vyd. 1. Praha : Filosofia, 2006. 262 s. ISBN 80-7007-243-1.
  • Filosofie pozdní antiky : od staré Akademie po Jana Eriugenu. Ed. A.H. Armstrong; preklad Martin Pokorný. Vyd. 1. Praha : OIKOYMENH, 2002. 675 s. (Dějiny filosofie; zv. 4.) ISBN 80-7298-053-X. S. 537 – 544.