Jadrové zariadenie

Jadrové zariadenie je (podľa Zákona 541/2004 Z.z. - Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie) súbor stavebných objektov a technologických zariadení,

  • 1. ktorých súčasťou je jadrový reaktor alebo jadrové reaktory,
  • 2. na výrobu alebo spracovanie jadrových materiálov alebo skladovanie jadrových materiálov s množstvom väčším ako jeden efektívny kg,
  • 3. na spracovanie, úpravu alebo skladovanie rádioaktívnych odpadov,
  • 4. na ukladanie rádioaktívnych odpadov z jadrových zariadení, inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva; za jadrové zariadenie sa nepovažujú kontajnery a kryty, v ktorých sa jadrový materiál používa ako tieniaci materiál na rádioaktívne žiariče, ani priestory, v ktorých sa tieto kontajnery a kryty skladujú.