Prof. Ján Roubal (* 16. august 1880, Chudenice, Česko - † 23. október 1971, Praha, Česko) - pedagóg, profesor a významný entomológ svetového formátu.

Biografia upraviť

Narodil sa v roku 1880, ako syn Jakuba Roubala a matky Marie, rod. Kašparovej. Študoval prírodné vedy, matematiku a fyziku na Filozofickej fakulte a súčasne aj anatómiu a embryológiu na Lekárskej fakulte KU v Prahe. Stredoškolský profesor v Prahe a v Příbrami, riaditeľ dievčenského gymnázia v Banskej Bystrici v rokoch 1919 - 1938. Počas svojho života budoval fondy prírodovedeckých zbierok na gymnáziu. Pôsobil aj ako významný predstaviteľ a aktívny účastník ochranárskych aktivít a vzniku Spolku ochrany prírody a proti týraniu zvierat v Banskej Bystrici, kde v rokoch 1927 - 1938 pracoval ako jeho predseda. Spolupracovník ČSAV. Ján Roubal zomrel 29. októbra roku 1971 v Prahe.

Entomologické aktivity upraviť

Jeden z najvýznamnejších českých entomológov svetového mena. Meno Jana Roubala sa stalo medzi česko-slovenskými entomológmi termínom a symbolom lásky k prírode. Málo entomológov na svete sa môže pochváliť takou obrovskou kapacitou svojej práce, ako práve Jan Roubal. Jeho obrovská zbierka hmyzu a bibliografia, ktorá obsahuje viac ako 500 prác, odborných vedeckých publikácií, kníh, článkov a pod. je toho dôkazom. Bol spoluzakladateľom Českej spoločnosti entomologickej, členom slovenských i medzinárodných vedeckých spoločností. Autor katalógu chrobákov Slovenska a Podkarpatskej Rusi, vedeckých a odborných článkov. Publikoval v odborných časopisoch a zborníkoch. Jeho zbierka chrobákov a bzdôch je uložená v SNM v Bratislave. Menšia časť zbierky je na viacerých miestach na Slovensku aj v Česku.

Zdroje informácií o autorovi upraviť

 • Slovenský biografický slovník
 • Špaček, K.: 1935, Ent. Nachrichtenbl., 9: p. 38 – 52.
 • Anonym: 1940, Krása našeho domova, 32: p. 179 – 180.
 • Jagemann, E.: 1940, Entomol. Listy, 3: p. 40 – 41.
 • Kálal, M.: 1940, Lidové Noviny, 3/48(190/414)
 • Okali, I.: 1961, Zbierka profesora Roubala v Slovenskom múzeu. Acta Rerum naturalium Musei slovaci, Bratislava, 7: p. 140 – 141.
 • Heyrovsky, L.: 1965, Acta ent. bohemoslov., Praha, 62: p. 315 – 316.
 • Heyrovsky, L. & Štys, P.: 1965, Acta ent. bohemoslov., Praha, 62: p. 316.
 • Burda, J.: 1970, Pravda. 7.8.1970: p. 5.
 • Štys, P.: 1970, Acta ent. bohemoslov. Praha, 67: p. 429.
 • Vesely, J.: 1971, Ochrana přírody, 26: p. 246.
 • Korbel, L.: 1972, Biologia, 27: p. 173 - 174.
 • Likovsky, Z.: 1972, Acta Musei Reginaehradecensis, Serie A: Sci. Nat., 13: p. 133.
 • Likovsky, Z.: 1972, Práce Muzea Hradec Králové, A, Vědy přír. 12(1971): p. 199 - 200.
 • Pfeffer, A. & Štys, P.: 1972, Acta ent. bohemoslov., Praha, 69: p. 423 - 425.
 • Pfeffer, A. & Štys, P.: 1972, Sborn. Jihočesk. muzea v Českch Budějovicích. Vědy přír., 12: p. 156 - 158.
 • Skuhravy, V.: 1972, Živa, 20: p. 21.
 • Okali, I.: 1973, Zborn. Slov. nár. múz., Prír. vedy, 18(2): p. 161.
 • Koleška, Z.: 1975, Opera Corconotica, 12: p. 145 + portrét. [Sep.].
 • Okali, I.: 1978, Acta rer. natur. mus. nat. Slov., Bratislava, 24: p. 185 - 186.
 • Koleška, Z.: 1980, Zprávy Čs. spol. ent. ČSAV, 16: p. 11 - 12.
 • Koleška, Z.: 1991, Zprávy Čs. spol. ent. Praha, 27: p. 460 - 464 + portrét.
 • Okali, I. et al.: 1996, Slovník slov. Zool. p. 101.
 • Nonveiller, G.: 1999, The Pioneers of the Research on the Insects of Dalmatia: p. 245 - 246.

Bibliografia upraviť

 • Roubal, J.: 1907, Některá nová pozorování na myrmekophilech a jiných hostech mravenců. Čas. Čes. spol. ent., 4: 65 - 66.
 • Roubal, J.: 1908, Fauna Bohemica - Noví čeští brouci. Čas. Čes. spol. ent., 5: 147.
 • Roubal, J.: 1910, Noví brouci české fauny a některé poznámky systematické a ekologické. Čas. Čes. spol. ent., 7: 19 - 21.
 • Roubal, J.: 1911, Noví brouci pro českou faunu . Čas. Čes. spol. ent., 8: 129 - 137.
 • Roubal, J.: 1912, Noví brouci české fauny. (Additio ad Coleopterorum Faunam Bohemiae). Sbor. Klubu přír. v Praze, IX: 1 - 2.
 • Roubal, J.: 1917, Noví brouci české zvířeny. XIII. Příspěvek Čas. Čes. spol. ent., 14: 69 - 70.
 • Roubal, J.: 1924, O význačných kovářících. (Sur quelques Elaterides rares). Čas. čs. spol. ent., 21: p. 94 - 95.
 • Roubal, J.: 1927, O ubývání nebo vymizení některých brouků v RČS. Čas. čs. spol. ent. XXIV, p. 57 - 60.
 • Roubal, J.: 1928, Adelocera fasciata L. a. čejkai n. a. Roubal. Čas. čs. spol. entomol., č. 3-4: 46 pp.
 • Roubal, J.: 1930, Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a Podkarpatska, 1. Učená spol. Šafárikova, Bratislava, Státní tiskárna Praha, 572 pp.
 • Roubal, J.: 1934, Koleopterologický náčrtek z okolí Opočna. Věda přírodní, XV: p. 21 - 23.
 • Roubal, J.: 1936, Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi, 2. Učená spol. Šafárikova, Bratislava, Státní tiskárna Praha, 435 pp.
 • Roubal J.: 1937 – 1941, Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a Východních Karpat, III. Slovanský ústav, Nakl. Orbis, Praha, 363 pp.
 • Roubal, J.: 1941, Monografie evropských a kavkazských druhů rodu Denticolis Pill. et Mitterp. (Col., Elateridae). (Monographia Denticollis Pill. et Mittelp. specierum et Europa et Caucaso). Sb. Ent. odd. Zemsk. Mus. v Praze, 19: p. 26 - 59.
 • Roubal, J.: 1952, Nová Coleoptera české fauny - 48. příspěvek. Čas. Slez. Muz., Opava, II: p. 47 - 48.
 • Roubal, J.: 1952, Systematicko-morfologická a zoogeografická studie o Agriotes gallicus Lac. a Chrysobothris igniventris Reitt. Čas. Slez. Muz., Opava, II: p. 48 - 50.
 • Roubal, J.: 1954, Nové české Heteroptery a příspěvek k studiu příslušné faunistické literatury, Faunae bohemicae Heteroptera nova., Čas. Slez. mus. Vědy přír. 3, 1953, p. 17 – 27.
 • Roubal, J.: 1955, K faunistice Heteropter Štramberska. Á la connaissance des Hétéroptères des environs de Stramberk (Moravie). Přírodov. sbor. Ostr. 16, p. 71 – 75.
 • Roubal, J.: 1956, Druhý příspěvek o zvířeně českých ploštic. [2. contribution to the knowledge of the Bohemian Heteroptera (Heteroptera)]. Roč. Čs. spol. ent., 52, 1955, p. 159 – 160.
 • Roubal, J.: 1956, Třetí faunistický příspěvek o českých Heteropterách. [Dritter faunistischer Beitrag Über Heteropteren Böhmens.]. Čas. Slez. muz. Vědy přír., 5, p. 31 – 32.
 • Roubal, J.: 1956, Přehled našich druhů rodu Peritrechus (Heteroptera). [Uebersicht der heimischen Arten der Gattung Peritrechus (Heteroptera)]. Přirodov. sbor. Ostr., 17, p. 241 – 245.