Jelena Paštéková

slovenská filmová a literárna teoretička, vysokoškolská pedagogička a prekladateľka

Prof. PhDr. Jelena Paštéková, CSc. (* 30. marec 1951, Bratislava) je slovenská filmová a literárna teoretička, vysokoškolská pedagogička a prekladateľka.

Jelena Paštéková
slovenská filmová a literárna historička
Narodenie30. marec 1951 (73 rokov)
Bratislava, Česko-Slovensko
Alma materFilozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Životopis

upraviť

V rokoch 1966 – 1969 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, v roku 1974 vyštudovala estetiku a slovenčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Od skončenia štúdií pôsobí v Literárnovednom ústave Slovenskej akadémie vied (SAV). V rokoch 1976 – 1982 zatiaľ ako interná ašpirantka, no od 1982 – 99 ako vedecká pracovníčka a vedecká tajomníčka (1994). Jelena Paštéková sa v roku 1999 stala riaditeľka Ústavu slov. literatúry SAV až do roku 2006, v súčasnosti je jeho samostatnou vedeckou pracovníčkou. Ako externe vedúca pôsobila na oddelení výskumu a edičnej činnosti v Slovenskom filmovom ústave – Národnom kinematografickom centre v rokoch 19911993. Od roku 1991 prednáša na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – 1974 – Estetika/slovenčina
 • Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa – Ústav slovenskej literatúry SAV – 1982 – Kandidát vied o umení
 • Titul docent – Filmová a televízna fakulta VŠMU – 1996 – Filmové a televízne umenie a veda – špecializácia filmová veda
 • Titul profesor – Filmová a televízna fakulta VŠMU – 2010 – Filmové umenie a multimédiá

Ďalšie vzdelávanie

 • Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, štátna rigorózna skúška – 1987 – doktor filozofie (PhDr.), učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, (teória vyučovania estetickej výchovy).

Charakteristika tvorby

upraviť

Jej vedeckovýskumná práca je zameraná na teóriu literatúry a filmu, povojnovou slovenskou literatúrou. Venuje sa výskumu slovenskej kinematografie a slovenskej literatúry dvadsiateho storočia, zaoberá sa vzťahmi medzi literatúrou a filmom, adaptáciami literárnych diel ( práce Filmová adaptácia Nevesty hôľ, 1974; Sedemkrát Veľký Nemý, 1984) a medialitou. Je autorkou štúdii, ktoré publikovala doma aj v zahraničí, vedeckou redaktorkou a zostavovateľkou zborníkov. Okrem toho je autorkou filmových adaptácií literárnych diel, predovšetkým odborných štúdií a recenzií, ktoré publikuje v slovenských i zahraničných zborníkoch a periodikách – Slovenská literatúra, Romboid, Slovenské pohľady, Literárny archív. Medzi autorkine tvorivé aktivity patrí aj jej prekladateľská činnosť. Odbornú i umeleckú literatúru prekladá z poľštiny a angličtiny.

Jelena Paštéková vyštudovala na FFUK v Bratislave odbor estetika – slovenčina. Diplomovú prácu písala pod vedením zakladateľa modernej slovenskej filmológie Petra Mihálika. Jej vedecký záujem sa spočiatku sústredil na vzťahy medzi literatúrou a filmom, neskôr na univerzálnejšie problémy semiotiky a intermediality a na kultúrno-typologické vzťahy slovenského kultúrneho kontextu (povojnová slovenská literatúra a slovenský hraný film, poetika päťdesiatych rokov, problémy cenzúry, normalizácia, česko-slovenské vzťahy, tvorba Leoplda Laholu ako divadelného, filmového a literárneho autora).

V rokoch 1991 – 1993 pracovala v Slovenskom filmovom ústave – Národnom kinematografickom centre ako vedúca Oddelenia výskumu a edičnej činnosti. Ústav v tom čase inštitucionálne zastrešil rozbiehajúci sa výskum dejín slovenskej kinematografie, ktorý sa r. 1994 preniesol na pôdu FTF VŠMU (spoločná publikácia Dejiny slovenskej kinematografie s Václavom Macekom, 1997), táto publikácia o slovenskej kinematografii je momentálne najkomplexnejšou. Reprezentatívne a dopodrobna mapuje vývoj našej filmovej kultúry až do polovice 90. rokov. Z tejto pôdy vzišla aj iniciatíva na založenie časopisu pre vedu o filme a „pohyblivom obraze“ KINO-IKON, vydávaného Asociáciou slovenských filmových klubov od r. 1996. Bola vedúcou riešiteľkou interdisciplinárneho grantového projektu VEGA č.2/50066/98 Poetika 50. rokov (16 riešiteľov z FTF VŠMU, Činohernej a bábkarskej fakulty VŠMU, Ústavu slovenskej literatúry SAV, Historického ústavu SAV, Ústavu hudobnej vedy SAV, Umenovedného ústavu SAV). Výsledkom výskumu boli venované viaceré vedecké diskusie a konferencie, publikované v monografii Poetika a politika (2004) o umení v období socialistického realizmu. Východiskovým bodom jednotlivých interpretácií je ruptúra historickej, estetickej a umeleckej kontinuity slovenskej kultúrnej tradície. Z hľadiska dotykov umenia a totalitnej moci predstavujú päťdesiate roky materiál plný vnútorného dramatizmu, ktorý určoval represívny politický diktát (estetická normotvorba socialistického realizmu) a nedokončená liberalizačná vlna. Pätnásť štúdií monografie sa zameriava na „zakladateľské“ obdobie socialistického realizmu u nás, odlišujúce sa od neskorších období koncentrovanosťou ideológie, normotvorbou a psychickými a fyzickými represiami. Napriek unitárnemu, mocensky presadenému modelu sa ukazuje, že umenie ako systém sa aj za takýchto podmienok vyznačovalo istou elastickosťou, ktorá bola schopná čiastočne vyrovnávať a „spracúvať“ tlak direktívne šíreného kánonu. Koncepcia profilujúceho predmetu Dejiny slovenského filmu sa neopiera o súhrn faktov a mien, ale o živý kontakt so slovenskou filmovou históriou prostredníctvom konkrétnych audiovizuálnych diel. Predmet prispieva k utváraniu vedomia národnej filmovej identity a k spoznávaniu širších kultúrnych kontextov súčasného umenia.

Predmety Literatúra a film a Naratívne mody literatúry a filmu rozvíjajú interpretačnú citlivosť poslucháčov voči umeleckému (literárnemu a filmovému) dielu a poskytujú im nástroje na analýzu. V zmysle aktuálneho prúdu kultúrnych štúdií nechápu literatúru a film izolovane, ale odkrývajú ich synkretizmus – interaktívne (intermediálne) dotyky a prieniky.

Najnovšou monografiou Jeleny Paštékovej je Rozprávanie o rozprávaní (2009), v ktorom sa čitateľsky prístupnou formou zaoberá premenlivými vzťahmi medzi literárnou a filmovou naráciou. Skúma niekoľko okruhov vzťahu dvoch znakových systémov, literatúry a filmu – „odkrývanie“ stôp literárnosti vo filme alebo kinematografických postupov v literatúre. Autorka načrtáva znakovú charakteristiku filmového a literárneho rozprávania a zmenu postavenia oboch typov rozprávania pod vplyvom postštrukturalizmu a postmoderny na sklonku 20. storočia, problematiku filmových adaptácií a kontext slovenskej tvorby na rozhraní 40., 50. a 60. rokov minulého storočia. V slovenskej kinematografii sa venuje literárnej a filmovej tvorbe Alfonza Bednára a jeho spolupráci so Štefanom Uhrom, v ktorej vidí východisko moderného filmového rozprávania na Slovensku. Spolupracovala na realizácii projektu Čítame slovenskú literatúru 1 – 3 (1997 – 1998).

Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach

upraviť
 • Členka Redakčnej rady medzinárodného filmového štvrťročníka MovEast (Budapešť) – 1992 – 1993
 • Členka Redakčného kruhu filmovej revue Iluminace (Praha) – 1992 – 1996
 • Členka Redakčnej rady časopisu KINO-IKON – 1997 – 1998
 • Členka Redakčnej rady recenzovaného vedeckého časopisu Slovenská literatúra – od 1999
 • Členka odbornej komisie pre kinematografické aktivity a filmovú tvorbu SCCA Bratislava – 1995 – 2000
 • Členka Komisie pre kinematografiu a video Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia – 2001 – 2002
 • Členka Rady projektu pre prípravu národnej správy o kultúrnej politike SR pre Radu Európy – 2001 – 2002
 • Členka Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave – 2004 – 2008
 • Členka Edičnej rady Slovenského filmového ústavu – od 2004
 • Členka Vedeckej rady Ústavu slovenskej literatúry SAV – od r. 2007
 • Predsedníčka vedeckého Kolégia pre vedy o jazyku, literatúre a umeniach Predsedníctva SAV – 2003 – 2009
 • Členka Komisie pre vednú politiku a prognózy vývoja vedy a spoločnosti Predsedníctva SAV – 2009 – 2012
 • Členka Komisie VEGA č. 12 pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu – od 2008
 • Členka Rady Audiovizuálneho fondu – od 2009
 • Členka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie

Účasť na vedeckých alebo umeleckých projektoch

upraviť
 • Dejiny slovenskej kinematografie (spoluriešiteľ Václav Macek), 2. prepracované doplnené vydanie
 • Tri a pol kapitoly z Laholu (príprava monografia)
 • Normalizácia v slovenskej kinematografii (účasť na vedeckej konferencii VŠMU s publikovaným výstupom)
 • Dobrí predkovia a Démoni (štúdia charakteru vedeckej monografie, publikovaná v recenzovanom vedeckom časopise, účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii)
 • Indexy totalitarizmu a popkultúrne intervencie v slovenskom hranom filme (publikované štúdie, účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii vo Varšave v rámci Višegrádskeho fondu)

Najvýznamnejšie publikované vedecké práce, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a výkony:

 • Dejiny slovenskej kinematografie / Václav Macek, Jelena Paštéková. – Martin : Osveta, 1997. – 599+36 s. – ISBN 80-217-0400-4
 • Poetika a politika : umenie a päťdesiate roky / Jelena Paštéková a kol. – Bratislava : Slovac Academic Press : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2004. – 300 s. – (MONOGRAPHIAE). – VEGA 2/5066/98. – ISBN 80-88746-14-0.
 • Rozprávanie o rozprávaní / Jelena Paštéková. – Bratislava : Slovenský filmový ústav, Vysoká škola múzických umení, 2009. – 138 s. – ISBN 978-80-85187-56-4 (SFÚ). – ISBN 978-80-889439-02-7 (VŠMU).
 • Kádrový profil životnej energie.In Posledná vec a iné/ Leopold Lahola ; [výber zostavila, komentáre, vysvetlivky, kalendárium života a diela a doslov napísala Jelena Paštéková]. – 1. vyd. – Bratislava : Kalligram : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2007. – ISBN 978-80-8101-022-4. – S. 567 – 583.
 • The Context of Slovak Filmmaking during the Imposition of Communism (1948 – 1955) [elektronický zdroj] / Jelena Paštéková.. – Spôsob prístupu: http://www.kinokultura.com/specials/3/pastekova.shtml. Názov z.In Kinokultura : Special Issue 3: Slovak Cinema. – ISSN 1478-6567. – December 2005.

Najvýznamnejšie publikované vedecké práce verejne realizované alebo prezentované umelecké diela alebo výkony za posledných šesť rokov:

 • Rozprávanie o rozprávaní / Jelena Paštéková. – Bratislava : Slovenský filmový ústav, Vysoká škola múzických umení, 2009. – 138 s. – ISBN 978-80 – 85187-56-4 (SFÚ). – ISBN 978-80-889439-02-7 (VŠMU).
 • Indexy totalitarizmu a pop-kultúrne intervencie v slovenskom hranom filme. Príspevok k medialite súčasného umenia / Jelena Paštéková. In Slovenská literatúra [seriál] : revue pre literárnu vedu : časopis Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. – ISSN 0037-6973. – Roč. 58, č. 2 (2011), s. 105 – 117.
 • Etatizácia subjektu a stranícke odpustky duchu / Jelena Paštéková. In Kino – Ikon [seriál] : časopis pre vedu o filme a "pohyblivom obraze". – ISSN 1335 – 1893. – roč. 16, č. 1 (2012), s. 13 – 23.
 • Fikčné vrstvenie dejinných zlomov : literárno-filmové úvahy o recepcii historickej témy / Jelena Paštéková. In Kino – Ikon [seriál] : časopis pre vedu o filme a "pohyblivom obraze". – ISSN 1335 – 1893. – Roč. 15, č. 1 (2011), s. 5 – 26.
 • Slovenské filmové vlnenie / Jelena Paštéková. In Studia Academica Slovaca 41 : prednášky XLVIII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry / Eds. Jana Pekarovičová, Miloslav Vojtech. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. – ISBN 978-80-223-3270-5.

Odborná literatúra

upraviť
 • Literatúra a film (1982)
 • Dejiny slovenskej kinematografie (1997, spolu s V. Mackom)
 • Poetika a politika. Umenie a päťdesiate roky (2004, 1.vydanie)
 • Rozprávanie o rozprávaní (2009, 1.vydanie)

Editorská činnosť

upraviť
 • Čítame slovenskú literatúru (1997, antológia)
 • Čítame slovenskú literatúru 1 – 3 (1997, – 1998, spoluautor)
 • Tóthová, Roberta: Paštéková: Historik robí cestu k pochopeniu súčasnosti. In: Pravda-kultúra, Roč. 25, č. 179, 4.8. 2015, s. 32.

Externé odkazy

upraviť