Judikatúra je všeobecný názov pre rozhodovaciu činnosť súdov alebo sudcovskú tvorbu práva. Je to súhrn súdnych rozhodnutí, predstavujúcich súdnu prax. Na Slovensku sa precedens ako prameň práva nepoužíva[1], preto rozhodnutia súdov nie sú záväzné, ale pôsobia len silou presvedčivosti (argumentmi). Vyššie súdy sa snažia, aby nižšie súdy v ich pôsobnosti rozhodovali jednotne. Precedens sa ako záväzný prameň práva používa v anglo-americkej právnej kultúre.

Zachovanie zásady právnej istoty v rámci rozhodovacej činnosti Upraviť

Pri rozhodovaní konkrétnej veci je sudca povinný vyhľadať, či už bol niekedy rovnaký alebo aspoň podobný prípad niektorým súdom riešený, a ak áno, ako bol rozhodnutý, a je povinný sa riadiť týmto rozhodnutím iného súdu. 

Úloha súdnej judikatúry Upraviť

Základnou úlohou súdnej judikatúry je výklad práva alebo analógia. O výklad práva ide vtedy, ak súdne rozhodnutie interpretuje príslušné ustanovenia hmotného práva na konkrétny prípad a o analógiu ide vtedy, ak sa právo dotvára nad rámec bežného výkladu.

Nejednotná judikatúra Upraviť

Ide o situáciu, keď o tej istej právnej otázke za rovnakej alebo analogickej skutkovej situácie, rozhodli viaceré súdy odlišne, teda ide o odlišnú rozhodovaciu činnosť všeobecných súdov. V takomto prípade by mal rozhodnúť Najvyšší súd SR a zjednotiť odlišné názory na výklad ustanovení zákona alebo všeobecne záväzných predpisov.

Judikatúra EÚ Upraviť

Je rozhodovacou činnosťou Súdneho dvora, Všeobecného súdu a špeciálnych súdov. Keďže slovenské zákony nesmú byť v rozpore s právnymi normami , je v prípade pochybností o rozpore určitého konkrétneho ustanovenia nášho zákona s právnymi normami EÚ, je možné predložiť Súdnemu dvoru EÚ prejudiciálnu otázku ako sa majú vykladať smernice EÚ.

Slovo judikovať pochádza z latinského slova iudex – sudca alebo súdiť. Rozsúdiť spor medzi dvoma stranami alebo odsúdiť niekoho pre trestný čin.  Ide teda o rozhodovaciu činnosť vyhradenú výlučne pre sudcov na to splnomocnených Ústavou SR, pričom výsledkom takéhoto rozhodovania je právoplatné rozhodnutie súdu (judikát). Sudcovia musia byť pri rozhodovaní nezávislí a nestranní.

Prejudikovať znamená rozhodnutím otázky určiť postup a riešenie v neskoršom podobnom prípade.

Referencie Upraviť

  1. HALAMA, Ondrej. Základy práva pre každého.. 1.. vyd. Žilina : [s.n.], 2020. ISBN 978-80-570-2244-2. S. 14.

Externé odkazy Upraviť