Křovákove zobrazenie

Křovákove zobrazenie je kartografický zobrazovací systém konformného kužeľového zobrazenia vo všeobecnej polohe[1], čo prakticky znamená, že zemský povrch je zobrazený na kuželi, ktorý je v tzv. všeobecnej polohe. Křovákove zobrazenie je geografickým základom pre všetky mapové diela v Česku a na Slovensku a používa súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK)

Pohľad na rozdiel medzi štandardným zobrazením WGS 84 (oranžové) a Křovákovým zobrazením (čierne) na mape Česka.

Zobrazenie vytvoril Josef Křovák, pre potreby tvorby máp v novovznikajúcej ČSR, po prvej svetovej vojne. Nové zobrazenie malo byť jednotným základom pre novovytvorené mapy, malo byť jednotné pre celé územie krajiny, prispôsobené pre polohu a podlhovastý a mierne zakrivený tvar štátu. Ďalej malo mať nízke skreslenie a malo byť konformné, celé územie Česko-Slovenska malo byť zobrazené v kladnom kvadrante ortogonálnej (kolmej) sústavy. Súčasťou plánov bolo aj vytvorenie novej trigonometrickej siete – JTSK.

Křovákove zobrazenie je konformné (zachováva uhly) a ekvidištantné (zachováva dĺžky) vo dvoch kolmých osiach. Pre projekciu v tomto zobrazení je použité dvojité konformné zobrazenie z Besselovho elipsoidu. Tento sa najprv zobrazí na Gaussovu guľu s priemerom 6380,704 km, nasleduje zmenšenie podľa mierky a na koniec sa Gaussova guľa opäť konformne zobrazí na kužeľ vo všeobecnej polohe. Plocha kužeľa sa dotýka Gaussovej gule v rovnobežke 78°30'. Po rozvinutí priemetne kužeľa vzniká rovinná plocha so súradnicovou sústavou kolmých osí x a y, ktorá má počiatok vo vrchole kužeľa. Os x je kladná smerom na juh a os y smerom na západ. Vzdialenosť vrcholu od rovnobežky 48°15' je 1 298 039,0046 m[2].

ReferencieUpraviť

  1. Bitterer, L., 2003 , Geodézia. Žilinská univerzita, Žilina, 107 s.
  2. Demeš, M. GIS učebné texty pre stredné školy [online]. gis.sudolska.sk, 2001. Dostupné online.