Kaón alebo mezón K je skupina štyroch mezónov, ktoré môžu niesť kvantové číslo nazvané "podivnosť" (angl. strangeness). V kvarkovom modeli obsahujú jeden podivný kvark alebo antikvark.