Kalambúr je z franc. calembour = slovná hra, postavená

a) na využití zvukovej podobnosti alebo totožnosti dvoch významovo rôznych pomenovaní (homonymia), napr. kladne o Kladne, o matematike prevažne vážne a i. alebo
b) na využití mnohoznačnosti jediného pomenovania (polysémia), napr. A moje súdy nie sú sudy. Nemával som prázdne súdy ani sudy (Andruška, P.: Lepší ľudia). Ustálené kalambúry patria medzi umelé paremiologické jednotky.
Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.