Kapitál

rozlišovacia stránka

Kapitál môže byť:

 • v ekonómii:
  • jeden z výrobných faktorov (popri najmä práci a pôde), ktorého presnejšie definície sa rôznia, ale väčšinou sa ním myslí majetok (reálny, pracovný, peňažný, v užšom zmysle len reálny), ktorý sa používa vo výrobnom procese na dosiahnutie príjmu, inými slovami kumulované investície, pozri kapitál (výrobný faktor)
  • súčasná hodnota kapitálového statku meraná očakávanými možnosťami spotreby
  • akékoľvek objekty, ktoré vytvárajú príjem
  • u Marxa: výrobný vzťah charakteristický pre kapitalistickú spoločnosť, pri ktorom vlastníci výrobných prostriedkov (takisto nazývaný "kapitál") odnímajú nadhodnotu ostatným a týchto vykorisťujú, pozri kapitál (Marxov pojem)
  • u Böhma-Bawerka: súbor nepriamych alebo prechodných sprostredkujúcich statkov, ktoré pôsobením produktívnych procesov a času robia ľudskú prácu produktívnejšou, pozri kapitál (Böhm-Bawerk)
  • v platobnej bilancii: to, čo je obsahom kapitálového účtu (teda pohľadávky voči zahraničiu), pozri pod kapitálový účet
 • v sociológii: pozri kapitál (sociológia)
 • v manažmente/podnikovom hospodárstve:
  • finančné zdroje podniku na investície, teda peňažné vyjadrenie hodnoty jeho majetku; v účtovníctve sa takto definovaný pojem redukuje na synonymum výrazu zdroje krytia majetku (pasíva), pozri kapitál (podnikové hospodárstvo) a zdroje krytia majetku
  • predmet obchodovania na kapitálovom trhu (t. j. dlhodobé úvery a účasti), pozri kapitálový trh
 • v bežnej komunikácii aj: celkový majetok domácnosti, najmä ak má pomerne nezanedbateľnú hodnotu ("bohatstvo")
 • dielo K. Marxa, pozri Kapitál (kniha)
 • slovenský progresívny kultúrno-spočenský mesačník Kapitál
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.