Karpatská kotlina

Karpatská kotlina je v odborný výraz, ktorý sa v (nielen v slovenskej, ale aj maďarskej) odbornej geologickej a geografickej literatúre (takmer) zhoduje s výrazom Panónska panva [1].

V Maďarsku sa termín Karpatská kotlina (po maďarsky Kárpát-medence) veľmi často používa aj v širšom význame, ako súhrnné označenie Karpatskej kotliny v uvedenom význame (t.j. Panónsku panvu) a Karpaty alebo (čo je takmer to isté) ako zemepisný "ekvivalent" územia bývalého Uhorska (vrátane Sedmohradska), teda Veľkého Maďarska. Maďarský geograf A. Hevesi, ktorý toto širšie používanie dôrazne odmieta ako chybné, napríklad výslovne píše, že v každodennom používaní v Maďarsku Karpatská kotlina zahŕňa aj Karpaty, a to isté platí stále častejšie aj v dejepise a ekonómii a aj keď zriedkavejšie, žiaľ na hanbu [dotknutých] aj v geografii. [2]

O pomeroch na Slovensku platí to, že v geovednej literatúre sa termín Karpatská kotlina používa pomerne málo, ale v spoločensko-vednej oblasti sa vzhľadom na jeho historický, historicko-politický a ekonomický význam používa častejšie [3], a to často v uvedenom širšom význame.

ReferencieUpraviť

  1. "Takmer" vyplýva z toho, že napr. v Encyklopédii Slovenska sú dva samostatné články, jeden o Panónskej panve a jeden o Karpatskej kotline. Definície tam ale znejú takmer identicky, konkrétne nasledovne: Karpatská kotlina je sústava zníženín zovretých oblúkom Karpát, Álp a Dinaríd, pričom na Slovensku sú týmito zníženinami Viedenská panva, Malá dunajská nížina a Veľká dunajská nížina. Panónska panva je subsystém Alpsko-himalájskeho systému; veľká depresia zovretá Karpatmi, Dinármi a Alpami, pričom na Slovensku sem patrí Viedenská kotlina, Malá dunajská kotlina a Veľká dunajská kotlina.
  2. Hevesi, A.: A Kárpát-medence és a Kárpátok természetföldrajzi tájtagolásáról, 2001, [1]
  3. Karpatská kotlina in: Encyklopédia Slovenska