Karpatská kotlina je pojem, ktorý je v (nielen v slovenskej, ale aj maďarskej) odbornej geologickej a geografickej literatúre (takmer) zhodný s termínom Panónska panva[1].

V Maďarsku sa termín Karpatská kotlina (po maďarsky Kárpát-medence) veľmi často používa aj v širšom význame, a to ako súhrnné označenie pre Karpatskú kotlinu vo vyššie uvedenom význame (t.j. Panónsku panvu) a Karpaty, alebo (čo je takmer to isté) ako geografický „ekvivalent“ územia bývalého Uhorska (vrátane Sedmohradska), teda Veľkého Maďarska. Maďarský geograf A. Hevesi, ktorý takéto širšie používanie dôrazne odmieta ako chybné, napríklad výslovne píše, že v každodennom používaní v Maďarsku Karpatská kotlina zahŕňa aj Karpaty, a to isté platí stále častejšie aj v dejepise a ekonómii a aj keď zriedkavejšie, žiaľ na hanbu [dotknutých] aj v geografii.[2]

Pre pomery na Slovensku platí, že v geovednej literatúre je termín Karpatská kotlina pomerne málo frekventovaný, ale v spoločensko-vednej oblasti sa vzhľadom na jeho historický, historicko-politický a ekonomický význam používa častejšie[3] a to často vo vyššie uvedenom širšom význame.

Referencie

upraviť
  1. „Takmer“ vyplýva z toho, že napr. v Encyklopédii Slovenska sú dva samostatné články, jeden o Panónskej panve a jeden o Karpatskej kotline. Definície tam ale znejú takmer identicky, konkrétne nasledovne: Karpatská kotlina je sústava zníženín zovretých oblúkom Karpát, Álp a Dinaríd, pričom na Slovensku sú týmito zníženinami Viedenská panva, Malá dunajská nížina a Veľká dunajská nížina. Panónska panva je subsystém Alpsko-himalájskeho systému; veľká depresia zovretá Karpatmi, Dinármi a Alpami, pričom na Slovensku sem patrí Viedenská kotlina, Malá dunajská kotlina a Veľká dunajská kotlina.
  2. Hevesi, A.: A Kárpát-medence és a Kárpátok természetföldrajzi tájtagolásáról, 2001, [1]
  3. Karpatská kotlina. In: Encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok III. K – M. Bratislava : Veda, 1979. 656 s.