Kauza rigoróznej práce Andreja Danka

Kauza rigoróznej práce Andreja Danka je politická a plagiátorská aféra, ktorá prepukla na Slovensku v septembri 2018, po tom, čo Denník N publikoval článok o nejasných okolnostiach získania titulu doktora práv (JUDr.) predsedom Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrejom Dankom. Zatiaľ čo v jeho oficiálnom životopise bolo uvedené len štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (PrF UK), Danko rigorózne konanie na tejto univerzite neabsolvoval, čo potvrdil rektor UK Karol Mičieta.

Napokon vyplynulo, že Danko získal titul JUDr. na Katedre trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (PrF UMB) po obhajobe rigoróznej práce Verejná správa a jej charakteristické črty (2000) a zložení rigoróznej skúšky, pričom 21. septembra 2018 požiadal o nesprístupnenie svojej práce, čomu vyhovel dekan PrF UMB Michal Turošík hneď v deň doručenia žiadosti. Po sprístupnení práce Denník N zistil, že práca je plagiátom pozostávajúcim z textov piatich vysokoškolských učebníc, čo 11. januára 2019 potvrdila Účelová komisia Akademického senátu UMB. Danko napriek tomu obvinenia z plagiátorstva popiera.

Aféra vyvolala spoločenskú diskusiu o udeľovaní akademických titulov a dodržiavaní akademickej integrity vo vysokoškolskom prostredí na Slovensku.

Nejasnosti o získaní titulu doktora práv upraviť

V septembri 2018 uverejnil Denník N článok opisujúci pátranie po okolnostiach udelenia titulu doktor práv (JUDr.) Andrejovi Dankovi.[1][2] V elektronickom registri absolventov Univerzity Komenského (čo je jediná vysoká škola, ktorú si uvádzal v dostupných životopisoch) je Andrej Danko evidovaný s titulom magister (Mgr.) z roku 1997.[3] Rektor UK Karol Mičieta po zverejnení článku pre RTVS potvrdil, že u nich Danko titul JUDr. nezískal.

Andrej Danko v reakcii na text Denníka N uviedol: „Vyhlasujem, že som riadny absolvent Univerzity Komenského v Bratislave, riadne som ukončil aj doktorandské štúdium, ako aj advokátske skúšky. Všetky tituly, ktoré používam, sú získané legálnou cestou.“, pričom mal pravdepodobne na mysli, že absolvoval rigorózne konanie, po ktorom študenti práva dostávajú titul JUDr., nie doktorandské štúdium, po ktorom absolvent získava titul PhD. Aj takto interpretované vyjadrenie je však v rozpore s tvrdením rektora UK.[1]

Objavenie rigoróznej práce upraviť

Reportéri RTVS našli po zverejnení článku záznam o rigoróznej práci s názvom Verejná správa a jej charakteristické črty z roku 2000, autorom ktorej je osoba s menom Andrej Danko, na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (PrF UMB).[4] Či je jej autorom skutočne predseda SNS Andrej Danko, nebolo bezprostredne zrejmé, keďže PrF UMB si v životopisoch neuvádzal a ani v reak­ciách nespomenul, že by titul získal tam.[5] Zápis titulu JUDr. Andrejovi Dankovi na základe predloženej overenej kópie diplomu z UMB v Banskej Bystrici z roku 2000 neskôr potvrdila Slovenská advokátska komora.[6] Prístup k textu jeho práce však nie je možný, pretože ju podaním z 21. septembra 2018, tzn. potom, čo sa ho Denník N pýtal na okolnosti získania titulu, zneprístupnil: „Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici potvrdzuje existenciu rigoróznej práce JUDr. Andreja Danka z roku 2000, ale zároveň rešpektuje jeho podanie zo dňa 21. 9. 2018, ktorým vyjadril svoju vôľu nesprístupniť predmetnú rigoróznu prácu“.[7] Utajenie Dankovej práce umožnil dekan Právnickej fakulty Michal Turošík hneď v deň žiadosti o utajenie.[8]

Ministerka školstva za SNS Martina Lubyová uviedla, že prácu Andreja Danka nemožno posudzovať cez dnešný antiplagiátorský softvér.[7] „Po dvadsiatich rokoch vás nemôžu sekírovať za to, že ste niekde nedali úvodzovky,“ povedala Lubyová.[9]

Rigoróznu prácu s identickým názvom (Verejná správa a jej charakteristické črty) a zhodným, resp. veľmi podobným rozsahom odovzdali v rozpätí troch rokov postupne najmenej tri osoby:

Prácu Emílie Shakkour si v knižnici UK niekto naposledy vyžiadal 17. septembra 2018, štyri dni po otázkach Denníka N o Dankovej práci, a v súčasnosti (2019) je knižničný exemplár na neznámom mieste.[14]

13. októbra 2018 vydal rektor Univerzity Mateja Bela Vladimír Hiadlovský vyhlásenie, v ktorom od Danka požaduje zverejnenie rigoróznej práce. Okrem iného v ňom uvádza: „Univerzita Mateja Bela je inštitúcia, ktorá dodržiava zákony a ctí si akademické hodnoty, etiku a morálku. Vedenie UMB preto vyzýva Andreja Danka, aby svoju rigoróznu prácu sprístupnil.“[15] Výzva vedenia vznikla deň po tom, ako sa začali mobilizovať učitelia univerzity pod výzvu na dištancovanie sa od neetických praktík vrátane utajovania akademických prác. Danko tvrdil, že práca utajená nie je.[15] Univerzita tiež neozrejmila, ako bolo možné, že Danko prácu obhajoval na Katedre trestného práva (vtedajším vedúcim katedry a tiež dekanom fakulty bol Pavel Kandráč[16]), keď sa jeho téma týkala verejnej správy. Utajené zostávajú aj oponentské posudky.[15] Ukázať prácu vyzvalo Danka aj vedenie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského s dekanom Milanom Triznom. Vo svojom vyhlásení upozorňuje, že zákon v čase vzniku práce nepoznal možnosť licenčnej zmluvy, a kritizuje jej spätné uplatnenie po osemnástich rokoch.[17]

Odborné stanovisko Ministerstva kultúry, ktoré je garantom oblasti licenčných zmlúv a autorského práva, v októbri 2018 potvrdilo, že univerzita nemala právo utajiť prácu, ktorá bola 18 rokov verejne dostupná. Utajenie by, podľa stanoviska, mohlo byť umožnené knižničným poriadkom knižnice. Najnovší knižničný poriadok (z 20. augusta 2018) takéto ustanovenie neobsahuje.[18]

24. októbra 2018 Danko vyhlásil, že jeho rigorózna práca z knižnice na UMB chýba. Pri kontrole databázy to mal zistiť jeho kolega. Danko svoju prácu nenašiel ani doma, nenašiel svoj dvadsať rokov starý počítač.[19]

Návrh na vyslovenie nedôvery v Národnej rade SR upraviť

Po vypršaní týždňového ultimáta, ktoré Dankovi dala strana SaS sa k výzve na odvolanie Danka pridalo 39 poslancov parlamentu. Okrem SaS sa pridali poslanci OĽaNO, Sme rodina a niektorí nezaradení. Podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) pridáva ďalšie dôvody snahy o odvolanie Danka: jeho proruskú orientáciu a údajnú snahu o blokovanie prijatia Bezpečnostnej stratégie SR a Obrannej a Vojenskej stratégie SR v parlamente. „Zároveň sa prihlásil k orbánovskej politike a volá po centralizácii moci. To je neprípustné,“ vyhlásila Ďuriš Nicholsonová. Hlasovanie sa malo uskutočniť 6. novembra 2018.[20] Poslanci však neschválili program mimoriadnej schôdze: z prítomných 139 ich za program hlasovalo 64, proti 65 a 10 poslancov sa hlasovania zdržalo. Dôvodom odvolávania bola nielen kauza získania titulu JUDr. ale „tiež neakceptovateľné konanie predsedu NR SR, ktorým účelovo bráni prijatiu Bezpečnostnej stratégie SR a Obrannej a vojenskej stratégii SR v NR SR“.[21]

Danko nebol Národnou radou odvolaný ani 21. novembra 2018. Na tajnom hlasovaní sa zúčastnilo 90 poslancov. Z platných 88 hlasov bolo 61 za odvolanie, proti 26 a zdržal sa jeden poslanec.[22]

V januári 2019 sa malo opäť uskutočniť odvolávanie Andreja Danka, ale poslanci NR SR neschválili program mimoriadnej schôdze. Z prítomných 141 poslancov za hlasovalo 65, proti 74 a dvaja sa zdržali.[23]

Odhalenie plagiátorstva upraviť

Po odtajnení práce na UMB Dankom došlo k skúmaniu jej autenticity. Vysvitlo, že po Dankovi prácu okopíroval s takmer identickým obsahom o rok nato aj ďalší študent, advokát Daniel Pisák.[24] 15. novembra 2018 slovenské médiá zverejnili skutočnosti, že rigorózna práca Andreja Danka predstavuje plagiát, keďže nejde o nové dielo s vlastným prínosom, iba o pozliepanie piatich predošlých diel z Česka a Slovenska o danej problematike.[25] Danko krátko po zisteniach Denníka N vyhlásil, že jeho strana podporí úsilie opozície s cieľom zvolať parlamentnú schôdzu, na ktorej sa bude hlasovať o prejavení dôvery či nedôvery predsedovi parlamentu.[26]

11. januára 2019 bola medializovaná[27] správa Účelovej komisie Akademického senátu UMB, zostavenej na posúdenie rigoróznych prác Andreja Danka a Daniela Pisáka. Správa okrem iného konštatuje:[28]

„5.1.1. … Po porovnaní rigoróznej práce JUDr. Andreja Danka s uvedenými zdrojmi sme zistili, že 63 strán z celkového počtu 72 strán vykazuje vysokú mieru zhody s uvedenými zdrojmi. Práca JUDr. Andreja Danka obsahuje časti, ktoré sú oproti zdrojovej literatúre len mierne upravené, prevažná väčšina jej častí vykazuje vysokú mieru zhody so zdrojovou literatúrou, miestami je zachované členenie kapitol a podkapitol pôvodných zdrojov.“

„5.2 … V nadväznosti na § 22 vtedajšieho Autorského zákona Komisia konštatuje, že rigorózne práce nepoužívajú len krátku časť použitého zdroja vo forme citácie, pričom citácie, ktoré v prácach možno nájsť, nie sú utvorené správne, a to ani ako parafrázy. V prípade oboch rigoróznych prác presahuje rozsah použitia zdrojov rámec odôvodnený účelom citácie (obaja autori preberajú z použitých zdrojov celé odseky či kapitoly bez toho, aby ich správnym spôsobom citovali alebo aspoň parafrázovali).“

„6.4.4. V prípade oboch rigoróznych prác ide o výsledok takého spracovania vybranej témy ich autormi, ktoré nie je v súlade s autorskými predpismi a základnými, už vtedy známymi a všeobecne akceptovanými pravidlami akademického bádania a písania, ktoré autori buď museli poznať, alebo mali možnosť poznať.“

Komisia tiež v správe uvádza, že zámerne nepoužila pojmy, ktoré slovenský právny poriadok „definične nepoznal a nepozná – najmä pojmy plagiát a kompilát“, ktoré boli v súvislosti s prácou Andreja Danka uvádzané v médiách.[28]

V súvislosti s rigoróznymi skúškami obidvoch študentov, ktoré pozostávali z obhajoby rigoróznej práce (vrátane diskusie) a ústnej časti skúšky, komisia nezistila žiadny moment, ktorý by vzbudzoval pochybnosti o ich skutočnom vykonaní, vyhlásení výsledku skúšky a udelení akademického titulu doktor práv (JUDr.).[28]

Vo februári 2020 boli zverejnené ďalšie články k danej téme, keď Denník N zistil totožnosť oponenta rigoróznej práce a zverejnil s ním rozhovor. [29][30]

Referencie upraviť

 1. a b BENEDIKOVIČOVÁ, Mária. Šéf parlamentu Andrej Danko používa titul JUDr., ako ho získal, nie je jasné. Denník N (Bratislava: N Press), 2018-09-24. Dostupné online [cit. 2018-09-24]. ISSN 1339-844X.
 2. KOSTOLNÝ, Matúš. Prečo sme hľadali Dankov titul a písali o ňom. Denník N (Bratislava: N Press), 2018-09-24. Dostupné online [cit. 2018-09-24]. ISSN 1339-844X.
 3. Andrej Danko In: Osoby, ktoré získali titul na UK [online]. Bratislava: Univerzita Komenského, [cit. 2018-09-24]. Dostupné online. Archivované 2018-09-29 z originálu.
 4. DANKO, Andrej. Verejná správa a jej charakteristické črty. 2000. In: Katalóg dokumentov [online]. Banská Bystrica: Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela, [cit. 2018-09-24]. Dostupné online.
 5. TASR. Našla sa rigorózna práca, ktorej autorom je Andrej Danko. V Banskej Bystrici. Hospodárske noviny (Bratislava: MAFRA Slovakia), 2018-09-24. Dostupné online [cit. 2018-09-24]. ISSN 1336-1996.
 6. TASR. Donevová: A. Danko má zapísaný titul JUDr. na základe kópie diplomu. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2018-09-24. Dostupné online [cit. 2018-09-24].
 7. a b BENEDIKOVIČOVÁ, Mária; PRUŠOVÁ, Veronika; VRAŽDA, Daniel. Danko zakázal zverejniť svoju prácu minulý týždeň v piatok, až po otázkach na jeho titul JUDr.. Denník N (Bratislava: N Press), 2018-09-26. Dostupné online [cit. 2018-09-26]. ISSN 1339-844X.
 8. Andrejovi Dankovi umožnil utajiť rigoróznu prácu pred verejnosťou dekan Právnickej fakulty UMB Michal Turošík. Denník N (Bratislava: N Press), 2018-10-16. Dostupné online [cit. 2018-10-21]. ISSN 1339-844X.
 9. BENEDIKOVIČOVÁ, Mária. Prodekan Slobodník z UK: Z úcty k pravde sme sa museli ozvať. Dankova obrana neobstojí. Denník N (Bratislava: N Press), 2019-01-17. Dostupné online [cit. 2019-01-22]. ISSN 1339-844X.
 10. Emília Shakkour In: Osoby, ktoré získali titul na UK [online]. Bratislava: Univerzita Komenského, [cit. 2018-09-29]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
 11. SHAKKOUR, Emília. Verejná správa a jej charakteristické črty. 1999. In: Súborný online katalóg UK [online]. Bratislava: Akademická knižnica UK, [cit. 2018-09-29]. Dostupné online.
 12. DANKO, Andrej. Verejná správa a jej charakteristické črty. 2000. In: Katalóg dokumentov [online]. Banská Bystrica: Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela, [cit. 2019-02-11]. Dostupné online.
 13. PISÁK, Daniel. Verejná správa a jej charakteristické črty. 2001. In: Katalóg dokumentov [online]. Banská Bystrica: Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela, [cit. 2019-02-11]. Dostupné online.
 14. Denník N. Newsfilter: Ako lego do seba zapadajú podozrenia, že Danko pri svojom JUDr. v niečom podvádzal. Denník N (Bratislava: N Press), 2018-10-17. Dostupné online [cit. 2018-10-21]. ISSN 1339-844X.
 15. a b c BENEDIKOVIČOVÁ, Mária. Rektor bystrickej univerzity žiada od Danka ukázať rigoróznu prácu. Šéf SNS mu nevyhovie. Denník N (Bratislava: N Press), 2018-10-13. Dostupné online [cit. 2018-10-21]. ISSN 1339-844X.
 16. História a charakteristika fakulty [online]. www.prf.umb.sk, [cit. 2020-02-14]. Dostupné online.
 17. BENEDIKOVIČOVÁ, Mária; CHORVATOVIČ, Marek. Ukážte svoju rigoróznu prácu, vyzýva Danka Prírodovedecká fakulta UK. Denník N (Bratislava: N Press), 2018-10-05. Dostupné online [cit. 2018-10-21]. ISSN 1339-844X.
 18. BENEDIKOVIČOVÁ, Mária. Odborníci ministerstva kultúry: Dankovu rigoróznu prácu nemali právo utajiť. Denník N (Bratislava: N Press), 2018-10-19. Dostupné online [cit. 2018-10-21]. ISSN 1339-844X.
 19. Andrej Danko tvrdí, že zmizla kópia jeho rigoróznej práce. Denník N (Bratislava: N Press), 2018-10-24. Dostupné online [cit. 2018-10-24]. ISSN 1339-844X.
 20. TASR. A. Danko bude čeliť odvolávaniu, opozícia odovzdala podpisy. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2018-11-02. Dostupné online [cit. 2018-11-04].
 21. Video: Opozícia chcela odvolávať Danka, koaliční poslanci otvorenie schôdze neumožnili. WebNoviny.sk (Bratislava: iSITA), 2018-11-06. Dostupné online [cit. 2019-07-11].
 22. KUZMÁNY, Andrej; KRBATOVÁ, Lucia Praus; SITA; TASR. Danko zostáva šéfom parlamentu, poslanci ho podržali (minúta po minúte). SME (Bratislava: Petit Press), 2018-11-21. Dostupné online [cit. 2019-07-11]. ISSN 1335-4418.
 23. Video: Danko v parlamente odvolávaný nebol, neschválili program mimoriadnej schôdze. WebNoviny.sk (Bratislava: iSITA), 2019-01-30. Dostupné online [cit. 2019-07-11].
 24. Advokát Daniel Pisák, ktorý napísal takmer totožnú prácu ako Danko, priznal, že ju robil s pomocou iného študenta. Denník N (Bratislava: N Press), 2018-11-09. Dostupné online [cit. 2018-11-15]. ISSN 1339-844X.
 25. BENEDIKOVIČOVÁ, Mária; VRAŽDA, Daniel. Danko vykradol päť učebníc, jeho rigorózna práca je plagiát. Denník N (Bratislava: N Press), 2018-11-15. Dostupné online [cit. 2018-11-15]. ISSN 1339-844X.
 26. Pravda.sk; TASR; SITA. Danko: Dôvera v koalícii je naštrbená, SNS podporí zvolanie schôdze na moje odvolávanie. Pravda (Bratislava: Perex), 2018-11-15. Dostupné online [cit. 2019-01-11]. ISSN 1336-197X.
 27. KREMPASKÝ, Ján; KRBATOVÁ, Lucia. Danko prácu odpísal, Akademický senát UMB ju odmieta označiť za plagiát. SME (Bratislava: Petit Press), 2019-01-11. Dostupné online [cit. 2019-01-11]. ISSN 1335-4418.
 28. a b c Správa Účelovej komisie Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na preskúmanie podozrení na plagiátorstvo rigoróznych prác na UMB [online]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2019-01-09, [cit. 2019-01-11]. Dostupné online. Dostupné tiež na: [1].
 29. BENEDIKOVIČOVÁ, Mária. Dankov oponent o rigorózke: Bolo mi povedané – robte to, čo sme vám prikázali. Denník N (Bratislava: N Press), 2020-02-03. Dostupné online [cit. 2020-02-03]. ISSN 1339-844X.
 30. KRAVJAR, Marek. Plagiátora Danka vyšetruje polícia. Člen komisie rigorózku počastoval tvrdým vulgarizmom. dnes24.sk (Bratislava: Dnes24), 2020-02-03. Dostupné online [cit. 2020-02-03].

Externé odkazy upraviť