Klimatológia je multioborová vedecká disciplína o podnebí a jeho zmenách, skúmajúca zákonitosti časového a priestorového priebehu klimatických prvkov. Je to jedno z odvetví vied o atmosfére. Klimatológia je dosť podobná meteorológii, ale na rozdiel od nej klimatológovia zaznamenávajú zmeny počasia a klímy v minulosti v dlhších časových obdobiach (roky až tisícročia). Zmeny sú ovplyvnené jednak samotnou prírodou, ale v poslednom čase ich stále výraznejšie ovplyvňuje ľudská činnosť.

Klimatológia skúma aj prúdenie vzduchu v jednotlivých vrstvách atmosféry, tepelné prúdenie, vzťahy medzi prúdením vzduchu v spodných vrstvách atmosféry a povrchom Zeme (vegetácia, topografické nerovnosti, zastavané plochy) a fyzikálno-chemické zloženie atmosféry. K „nástrojom“ klimatológie patria chémia, geofyzika, geológia, glaciológia, hydrológia, oceánografia, vulkanológia, astrofyzika, pri spracúvaní dát zo všetkých týchto oborov, a ich vzájomnom "zosúlaďavaní" hrá významnú úlohu štatistika a metódy matematického modelovania.

Pododvetvím klimatológie je paleoklimatológia, ktorá sa zaoberá rekonštrukciou podnebia v dávnej minulosti Zeme. Využíva pritom štúdium pribúdania ročných vrstiev v ľadovcoch, zmeny obsahu rozpustených evaporitov v moriach a oceánoch, zmeny pomeru izotopov O a H, zmeny ročných prírastkov letokruhov stromov dendrochronológia a zmeny v rýchlosti usadzovania sedimentov v moriach, príp. v jazerách.

Graf odchýlok priemerných ročných teplôt od súčasného priemeru za posledných 2000 rokov.

História upraviť

Prvé klimatologické pozorovania robil Edmund Halley, ktorý nakreslil mapu prúdenia vetrov v roku 1686. Klimatológiu ako fyzikálnu vedu rozvinul Helmut Landsberg, ktorý rozpracoval štatistické klimatologické analytické metódy.

Známi klimatológovia upraviť

Externé odkazy upraviť