Knižnično-informačné služby

Knižnično-informačné služby poskytujú knižnice svojim používateľom. Zákon č. 126/2015 Z. z. ich definujú ako súčasť zabezpečenia práva na informácie a teda ide o službu vo verejnom záujme.[1] Ide o služby založené na využívaní knižničných fondov s cieľom uspokojovať informačné potreby, požiadavky a záujmy používateľov. Poskytujú sa spravidla v priestoroch knižníc alebo prostredníctvom vzdialeného prístupu cez internet.

Základné knižnično-informačné služby upraviť

Výpožičky a prístup do katalógu[1] upraviť

V jednotlivých knižniciach sa výpožičná služba líši podľa usporiadania knižničného fondu a personálneho riešenia výpožičiek. Pri otvorených fondoch má používateľ umožnený fyzický prístup, kde si môže prezerať dokumenty fondu a prípadne o výpožičku požiadať pridelený personál. Uzavretý knižničný fond umožňuje používateľovi využiť výpožičné služby prostredníctvom vyplnenej žiadanky, ktorú v krátkom časovom intervale (podľa knižnice niekoľko minút až pracovný deň) knižnica spracuje a doručí používateľovi objednaný dokument.

Knižničný fond je možné prezerať pomocou katalógu knižnice. V minulosti sa používali tzv. lístkové katalógy, v súčasnosti je vo väčšine slovenských knižníc bežnou platformou online katalóg.

Prezenčné výpožičky umožňujú používanie dokumenty len v priestoroch knižnice, teda v čítarni alebo študovni. Absenčné výpožičky povoľujú používateľovi vziať si dokument so sebou a v stanovenej časovej lehote ho vrátiť naspäť.

Základné elektronické služby[1] upraviť

Za ideálnych podmienok knižnica disponuje verejne prístupným osobným počítačom alebo automatom s online katalógom vo svojich priestoroch. Takýto počítač slúži na prezeranie voľných internetových zdrojov, prezeranie online katalógu, elektronickú výpožičku a rezervácie dokumentov.

Odborná knihovnícka obec na Slovensku sa neustále snaží posúvať úroveň poskytovaných služieb, takže väčšina knižníc už disponuje vlastnou webovou stránkou s dôležitými informáciami ako otváracie hodiny, kontaktné údaje, rozsah poskytovaných služieb a podobne. Táto oblasť zároveň zahŕňa aj prítomnosť knižníc na sociálnych sietiach ako Facebok alebo Instagram[2].

Používateľ by mal mať možnosť pozrieť si webstránku, online katalóg a požičať si knihu aj z priestorov mimo knižnice.

Poskytovanie ústnych informácií[1] upraviť

Každá knižnica je povinná na vyžiadanie poskytnúť požadované bibliografické, faktografické a referenčné informácie. Viaceré knižnice vo svete fungujú zároveň aj ako univerzitné alebo mestské informačné centrum, na Slovensku ide napr. o Mestskú knižnicu v Piešťanoch[3].

Väčšina knižníc má na svojej webstránke zakotvenú populárnu online službu Spýtaj sa knižnice (Ask a Library), prípadne Spýtaj sa knihovníka (Ask a Librarian).

Špeciálne knižnično-informačné služby upraviť

Väčšina knižníc poskytuje ďalšie služby nad rámec tých základných. Ide napr. o rozličné tlačiarenské a reprografické služby, vypracovávanie rešerší, medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba.

Poplatky upraviť

Základné knižnično-informačné služby je knižnica povinná poskytovať bezplatne.[4] Za špeciálne a nadštandardné služby je oprávnená podľa vlastného knižničného poriadku vyberať poplatky. Takisto je knižnica oprávnená od používateľa požadovať úhradu ročného registračného poplatku.

Zákon takisto stanovuje, že knižnice sú povinné vypracovať a umiestniť knižničný a výpožičný poriadok na verejne prístupnom mieste a deklarované služby poskytovať v súlade s ním[1].

Referencie upraviť

  1. a b c d e SLOV-LEX. 126/2015 Z.z. - Zákon o knižniciach a o zmene a dop... - SLOV-LEX [online]. Slov-lex, [cit. 2018-05-28]. Dostupné online.
  2. GONDOVÁ, Daniela. Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020 [online]. Centrum vedecko-technických informácií SR, 01-2015, [cit. 2018-05-28]. Dostupné online.
  3. O knižnici [online]. Mestská knižnica v Piešťanoch, [cit. 2018-05-28]. Dostupné online.
  4. SLOV-LEX. 126/2015 Z.z. - Zákon o knižniciach a o zmene a dop... - SLOV-LEX [online]. Slov-lex, [cit. 2018-05-28]. Dostupné online.