Košický vládny program

Program novej československej vlády Národného frontu Čechov a Slovákov (čes. Program nové československé vlády Národní fronty Čechů a Slováků), známy ako Košický vládny program (skratka KVP, čes. Košický vládní program) alebo Košický program (čes. Košický program)[1] bol programový dokument vyhlásený na prvej plenárnej schôdzi vlády Národného frontu Čechov a Slovákov 5. apríla 1945Košiciach, de facto prijatý 29. marca 1945 ako výsledok rokovaní politických predstaviteľov budúceho Národného frontu na veľvyslanectve ČSR v Moskve prebiehajúcich od 22. marca.[2]

Župný dom v Košiciach (dnes budova Východoslovenskej galérie v Košiciach), miesto vyhlásenia Košického vládneho programu

Dokument určoval zásady budúcej politiky a bol označovaný za „program (prvej etapy) národnej a demokratickej revolúcie“.[1] Slovenský ústavný právnik Ján Gronský ho opísal ako „program revolučného vytvárania systému regulovanej demokracie, eufemisticky nazvanej ,ľudová demokracia[...] revolúcie nacionálnej, antifašistickej a sociálnej, ako východisko k protikapitalistickému prevratu, počiatok socialistickej revolúcie v Československu.“[3]

Štruktúra upraviť

Program tvorilo 16 kapitol, ktoré sa zaoberali rôznymi otázkami spoločenského, politického, hospodárskeho života, medzinárodným postavením oslobodzovanej ČSR.

Základné rysy programu sú:

  • nastolenie režimu obmedzenej demokracie, eufemisticky nazvanej „ľudová demokracia
  • opustenie čechoslovakizmu a proklamované uznanie svojbytnosti slovenského národa a Slovenskej národnej rady ako jeho reprezentantky, vzťah Čechov a Slovákov na princípe „rovný s rovným“
  • nový politický systém založený na vláde Národného frontu Čechov a Slovákov ako širokej koalície pre všetky povolené politické smery, čím došlo k vylúčeniu inštitucionalizovanej opozície (najzávažnejším prvkom bol zákaz obnovenia činnosti Agrárnej strany)
  • obmedzenie súkromného vlastníctva, poštátnenie časti priemyslu a ďalšie prosocialistické sociálne reformy
  • pozbavenie obyvateľov nemeckej a maďarskej národnosti československého štátneho občianstva (s legislatívnymi výnimkami)
  • jednostranná orientácia na Sovietsky zväz v zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politike
  • sformovanie československej armády podľa vzoru Červenej armády, uvedenie inštitúcie „osvetových dôstojníkov“ (politizácia vojska)

Referencie upraviť

  1. a b Košický program. In Procházka, Vladimír (ed.). Příruční slovník naučný. II. díl. G—L. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1963, s. 640.
  2. Barnovský, Michal. Na ceste k monopolu moci : Mocenské zápasy na Slovensku v rokoch 1945 – 1948. Bratislava : Archa, 1993. ISBN 8071150568, s. 28-29.
  3. Gronský, Ján. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa II. (1945 – 1960). Praha : Karolinum, 2006. ISBN 8024612100, s. 22.