Kolmosť je spoločná vlastnosť nasledujúcich geometrických útvarov:

  • Dvoch priamok, ak uhol, ktorý zvierajú je pravý.
  • Priamky a roviny, ak priamka zviera pravý uhol so všetkými priamkami roviny (postačuje, ak zviera pravý uhol s dvomi rôznobežkami danej roviny).
  • Dvoch rovín, ak kolmica priamky jednej z nich je rovnobežná s druhou rovinou.
  • Dvoch osových telies v priestore, ak ich osi v priestore majú spoločný práve jeden bod (priesečník) a zároveň uhol, ktorý navzájom zvierajú, je pravý.