Komín je zvislá stavba (či konštrukcia) slúžiaca na odvod spalín, pary a dymu do ovzdušia.

Komíny na streche anglického domu v Newcastle upon Tyne

História upraviť

Najstarším zariadením na odvod dymu von z domu bol tzv. dymník odvádzajúci dym do podkrovného priestoru. Okolo 15. storočia sa objavujú komíny siahajúce až nad samotnú strechu a odvádzajúce tak dym úplne mimo dom. Prvé komíny boli drevené či hlinito-drevené, v priebehu 17. a 18. storočia sa hlavne pod tlakom protipožiarnych predpisov prechádzalo na komíny murované. Ich prieduchy už boli zvedené až k zemi a využívali tak na odvod dymu umelý ťah.

Funkcie komína upraviť

 
Typický domový komín

Komín je v najväčšej miere využívaný na odvod spalín z objektov. Napájajú sa teda naň kachle, pece, krby alebo kotle, u ktorých funguje ako jednoduché vzduchové čerpadlo. Horúce spaliny v komíne majú nižšiu hustotu než vzduch okolo, stúpajú preto komínom hore a na ich miesto je nasávaný čerstvý vzduch. Tlaku, ktorý ženie vzduch komínom, sa hovorí ťah komína. Ten je závislý od výšky komína a pomeru vnútorného priemeru k objemu spalín. Preto sú v priemyselných prevádzkach stavané vysoké komíny.

Zvislý otvor v komíne sa nazýva prieduch a vodorovný otvor (napájanie dymovodov z kotla, pece a pod.) sa nazýva sopúch. Každý komín musí mať vymetací a vyberací otvor, pri novších typoch (plynové kúrenie) aj otvor na odvod kondenzátu. Komín môže slúžiť aj ako súčasť ventilácie budovy. Vtedy je ťah vyvolávaný vzduchom ohriatym vo vnútri budovy.

Ak nie je možné stavať vysoký komín, alebo má komín odvádzať studené plyny, sú montované zariadenia pre umelý ťah. Príkladom môže byť ventilátor.

Hlavné časti komínového telesa upraviť

Komínový plášť je vonkajšia vrstva komína, ktorá má ochrannú funkciu. Komínový prieduch je v priereze prevažne okrúhla dutina v komíne, ktorá slúži k odovzdávaniu plynných spalín do ovzdušia. Dymovod je pevné pripojenie výstupu spalín zo spotrebiča s komínom. Miesto zapojenia dymovodu do plášťa komína sa volá sopúch. Vyberací otvor slúži k vyberaniu tuhých častí spalín. Vymetací otvor slúži k čisteniu prieduchov. Hlava komína je ukončenie komína nad strechou objektu a komínový nadstavec je tenkostenný prvok, ktorý predlžuje účinnú výšku komína nad jeho hlavou.

Zaujímavosti upraviť

Najvyšší komín v Európe je v Slovinsku ako súčasť tepelnej elektrárne Trbovlje a meria 360 m. Najvyšší komín na svete je súčasťou tepelnej elektrárne Ekibastuz GRES-2 v Kazachstane, ktorý je vysoký 419,7 metrov. Najvyšší komín na Slovensku je komín elektrárne Nováky, vysoký 300 m.

Komíny s dvojitým využitím upraviť

Niektoré vysoké komíny sa využívajú ako nosiče vysielačov GSM, FM alebo TV signálu. Ich výška poskytuje vhodné miesto pre šírenie signálu bez nákladov na vybudovanie stožiara. Možnou komplikáciou je zvýšené riziko korózie pri nevhodnej (blízkej) inštalácii antén. Príkladom je napr. komín spoločnosti Ferrenit v Nitre (FM), novozámockej či trnavskej teplárne[1] (FM), komín Tardy Gate Mill v Tardy Gate a komín Wade Furnishings Group Factory v Long Eaton (Spojené kráľovstvo).

V niektorých prípadoch sa komín môže používať ako elektrický pylón. Sú také napr. v bývalom Sovietskom zväze. Tento spôsob nie je bežný, pretože nastávajú korózie elektrických káblov.

Niektoré komíny majú vyhliadky. Dům dětí a mládeže v Modřanech v Prahe (Česko) má komín s otvorenou vyhliadkou. Spaľovňa Pei Tou v Taipei (Taiwan) má dokonca točiacu sa reštauráciu. Na niektorých nevyužitých komínoch, ako napr. Smithfield Chimney v Dubline (Írsko) je úplne na vrchole komína vyhliadka. Takýto typ bol navrhnutý využiť aj na trnavskom cukrovare.[2]

Údržba a revízia komínov upraviť

K rekonštrukciám a opravám komínov by sa malo pristupovať priebežne nielen kvôli bezpečnosti a dodržaniu platných noriem, ale aj z dôvodu technického pokroku. V súčasnosti sú k dispozícii systémy, ktoré zohľadňujú rôznorodosť súčasných spotrebičov i palív.

Bezpečnosť komínov na území Slovenska upravuje vyhláška č. 401/2007 Z. z., ktorá vstúpila do platnosti v septembri roku 2007. Tá ukladá fyzickým aj právnickým osobám povinnosť udržiavať komín v dobrom technickom stave a taktiež musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie. Kontroly sa týkajú aj chát a chalúp. Lehoty čistenia a kontroly komína závisia od tepelného výkonu spotrebiča a druhu paliva.[3]

Galéria upraviť

Referencie upraviť

  1. Vysielače na Slovensku
  2. Komín cukrovaru využiť ako vyhliadkovú vežu
  3. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol [online]. [Cit. 2013-10-07]. Dostupné online.

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť

  • Hájek V. a kol: Pozemné staviteľstvo I pre 1. roč. SPŠ stavebných , Alfa, Bratislava, 1989

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Komín

Externé odkazy upraviť