Komorová tachykardia

Komorová tachykardia (KT) je arytmia, ktorá je spolu s fibriláciou komôr zodpovedná za väčšinu náhlych úmrtí. Je definovaná ako séria najmenej troch po sebe idúcich úderov srdca s frekvenciou nad 100-120/min., ktoré sú aktivované z miesta pod Hisovým zväzkom. Na elektrokardiograme (EKG) sa prejavuje širokými QRS komplexmi, tvajúcimi nad  120 ms, väčšinou s frekvenciami až 300/min.

Príčiny

upraviť
 
Elektrokardiogram pri komorovej tachykardii

Komorová tachykardia je vždy spôsobená nejakým ochorením srdca, a to buď samotného prevodového systému srdca, alebo častejšie ochorením myokardu. Na jej vzniku sa môže podielať porucha vnútorného prostredia organizmu (znížená koncentrácia draslíka, vápnika alebo horčíka v krvi),  lieky - aj antiarytmiká, vzácne mechanický podnet.

Príznaky a diagnostika

upraviť

Komorová tachykardia sa prejavuje búšením srdca, bolesťou na hrudi, závraťou až stratou vedomia. Pri lekárskom vyšetrení sa zisťuje nízky alebo nemerateľný krvný tlak, zrýchlené dýchanie, menlivá intenzita srdcových oziev a pulzových vĺn, prípadne ich neprítomnosť, porucha vedomia až bezvedomie, ktoré môže znamenať  aj klinickú smrť. Diagnóza je založená na elektrokardiografickom (EKG) vyšetrení - zázname z kardiomonitora pri resuscitácii, alebo, ak stav pacienta dovoľuje, štandardný 12 - zvodový elektrokardiogram, umožňujúci presnejšie určiť typ komorovej tachykardie a odlíšiť ju od prípadnej supraventrikulárnej tachykardie s aberovaným prevodom z predsiení na komory so širokými, vyše 120 ms trvajúcimi QRS komplexami na elektrokardiograme, ktorej elektrokardiografický obraz je podobný monomorfnej komorovej tachykardii. V rámci neodkladnej diagnostiky je potrebné vyšetriť koncentrácie minerálov v krvi (draslíka, vápnika, horčíka), vylúčiť akútne ochorenia (infarkt myokardu, akútne srdcové zlyhanie atď.) alebo predávkovanie liekmi. Po stabilizácii pacienta má nasledovať postupné  kompletné kardiologické vyšetrenie, vrátane echokardiografie, Holterovho monitorovania EKG, prípadne kompletného elektrofyziologického vyšetrenia prevodového systému srdca.

Rozdelenie

upraviť
 
Polymorfná komorová tachykardia torsades de pointes, zvládnutá výbojom defibrilátora (viditeľný ako zvislá čiara pred koncom záznamu)

Komorové tachykardie sú v odbornej literatúre rozdeľované podľa niekoľkých kritérií.

Podľa doby trvania:

  • nepretrvávajúca komorová tachykardia - končí spontánne do 30 sekúnd
  • pretrvávajúca komorová tachykardia - trvá po 30 sekundách

Podľa tvaru QRS komplexov na EKG:

  • monomorfná komorová tachykardia - vlny na EKG majú stále rovnaký tvar.
  • polymorfná komorová tachykardia - tvar vĺn na EKG sa postupne mení. Sem patrí aj komorová tachykardia typu torsades de pointes so špecifickým menlivým tvarom QRS komplexov, ktorá sa vyskytuje napríklad pri nízkych koncentráciach minerálov v krvi

Podľa závažnosti:

  • beníngna  - málo závažná  - nepretrvávajúca tachykardia u ľudí bez štrukturálneho ochorenia srdca. Nespôsobuje väčšie ťažkosti a väčšinou ani nie je rozpoznaná, prípadne len náhodne zachytená, a to niekedy aj u úplne zdravých ľudí.
  • potenciálne  závažná - nepretrvávajúca komorová tachykardia u pacienta so štrukturálnym poškodením srdca.
  • závažné - sú všetky pretrvávajúce komorové tachykardie

Pre postupy pri resuscitácii sa klinicky rozoznáva bezpulzová komorová tachykardia, pri ktorej je dezorganizácia kontrakcii komôr taká, že dochádza k zastaveniu krvného obehu a je potrebná neodkladná kardiopulmonálna resuscitácia.

Liečba

upraviť

Obehovo stabilných pacientov je možné skúsiť liečiť antiarytmikami (napr. amiodaron, sotalol). Neoddeliteľnou súčasťou liečby je čo najskoršia úprava poruchy vnútorného prostredia, napríklad nízkej koncentrácie draslíka v krvi. Pri komorovej tachykardii typu torsades de pointes nie sú antiarytmiká vhodné. Je možné skúsiť vnútrožilové podanie magnézium sulfátu.

U obehovo nestabilných pacientov je potrebná liečba elektrokardioverziou, v prípade bezpulzovej komorovej tachykardie okamžitá kardiopulmonálna resuscitácia.

Po zvládnutí záchvatu komorovej tachykardie je potrebné pacienta kompletne vyšetriť a nastaviť na liečbu, ktorá zabráni opakovaniu tejto život ohrozujúcej arytmie. Základom je liečba ochorenia, ktoré komorovú tachykardiu spôsobilo. Pokiaľ to nie je dosiahnuteľné alebo dostačujúce, prichádza do úvahy:

Prognóza

upraviť

U pacientov, kde nie je dosiahnuteľná účinná liečba základného ochorenia, napríklad srdcového zlyhávania, je dlhodobá prognóza zlá z dôvodu postupu základného ochorenia. Spravidla ju podstatne zlepšuje implantácia automatického kardiovertera - defibrilátora, a to najmä u mladých pacientov s ochoreniami prevodového systému srdca aj s kardiomyopatiami.

Externé odkazy

upraviť