Konštantná funkcia

Konštantná funkcia je funkcia daná rovnicou:

Graf konštantnej funkcie

kde je c je reálna konštanta. Grafom konštantnej funkcie je priamka rovnobežná s osou X.

Iné projekty upraviť