Konkurzné právo na Slovensku patrí svojím zaradením do odvetvia Občianskeho práva. Jeho zmyslom je úprava pomerného uspokojenia veriteľov dlžníka, ak tento nemá dostatok majetku na to, aby uspokojil svojich veriteľov v plnom rozsahu.

Socializmus

upraviť

Potreba úpravy týchto vzťahov vznikla po páde socializmu v roku 1989 v bývalom Česko-Slovensku, ktorého právnym nástupcom je aj Slovensko. Do 30. júna 1990 bolo upravené riešenie predĺženého dlžníka iba v § 352 až 354 zákona č. 99/1963 S.b. Občiansky súdny poriadok.

Trhová ekonomika

upraviť

Zákon o konkurze a vyrovnaní

upraviť

Tento stav bol s príchodom trhovej ekonomiky neudržateľný, a tak bol prijatý Zákon o konkurze a vyrovnaní pod číslom 328/1991 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 1. októbra 1991. Tento zákon platil aj na území Slovenska viac ako štrnásť rokov.

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

upraviť

V roku 2005 bol prijatý nový Zákon o konkurze a reštrukturalizácii pod číslom 7/2005 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2006 s výnimkou určitých ustanovení o konkurze finančných inštitúcií, ktoré nadobudli účinnosť už 1. júla 2005.

Okrem toho boli zároveň prijaté vykonávacie predpisy k tomuto zákonu a to Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 643/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predĺženia a Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.