Kryštalinikum alebo fundament je komplex kryštalických, väčšinou premenených a magmatických hornín, hlavne granitoidov[1]. Výraz sa zvykne používať na označenie vrstvy hornín pod sedimentmi, platformnou pokrývkou alebo výplňou sedimentačných paniev. Samotná sedimentárna pokrývka kryštalinika je často označovaná ako sedimentárny obal.

V Európe a Severnej Amerike, s výnimkou najstarších prekambrických štítových oblastí, je kryštalinikum tvorené najčastejšie hercýnskymi alebo staršími kaledónskymi horninami. Na hercýnsky konsolidované kryštalinikum zvyknú nasadať permské červené pieskovce, evapority a druhohorné vápence. V niektorých prípadoch umožnili súvrstvia evaporitov, ktoré tvorili najslabšiu zónu, v dôsledku zvýšených tlakov a teplôt odlepenie nadložných vápencov a ich presun vo forme príkrovov, čo len zdôrazňuje rozdiel medzi veľmi pevným kryštalinikom a jeho menej odolným, ba často i plasticky sa správajúcim obalom. Kryštalinikum reprezentujú na Slovensku hlavne jadrá jadrových pohorí a severovýchodná časť Slovenského rudohoria. Celkovo tvorí okolo 15 - 18 % povrchu. je v ňom sústredený najväčší počet ekonomicky významných rudných ložísk[2].

Mnoho geológov v odboroch ako panvová analýza, sedimentológia a ložisková geológia používa termín kryštalinikum v pomerne všeobecnom zmysle ako označenie všetkých premenených a vyvretých hornín. Pri vyhľadávaní uhľovodíkov (ropa a zemný plyn) sú horniny kryštalinika väčšinou nezaujímavé, pretože sa v nich ložiská plynu a ropy tvoria iba veľmi zriedkavo[3].

Referencie upraviť

  1. Petránek, J. Krystalinikum, On-line geologická encyklopedie [online]. geology.cz, 2007, [cit. 2008-08-24]. Dostupné online.
  2. Veľký, J. a kolektív, 1979; Encyklopédia Slovenska III. zväzok K - M. Veda, Bratislava, s. 265
  3. Petford, N., McCaffrey, K., 2003, Hydrocarbons in crystalline rocks: an introduction. in Petford, N., McCaffrey, K. (Editori) Hydrocarbons in Crystalline Rocks. Geological Society, London, Special Publications, v. 214, s. 1-5

Ďalšie zdroje upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Basement (geology) na anglickej Wikipédii.