Lakťová kosť (lat. ulna) patrí medzi kosti hornej končatiny človeka.

Ulna l. dx. - predná strana
Ulna l. dx. - laterálna strana

Lakťová kosť je typická dlhá kosť, uložená je na malíčkovej strane predlaktia. Skladá sa z tela a dvoch koncov, proximálneho a distálneho...

  • Telo lakťovej kosti (lat. corpus ulnae) má na priereze tvar trojuholníka. Má tri hrany, margo anterior, margo posterior a margo interosseus a tri plochy, facies anterior, facies medialis a facies posterior. Na facies anterior je foramen nutricium, ktorý proximálne pokračuje do canalis nutricius, v proximálnej časti, na hranici s proximálnym koncom kosti, je tuberositas ulnae.
  • Proximálny koniec lakťovej kosti (lat. extremitas superior alebo epiphysis proximalis) je zosilnený a vybieha smerom dozadu ako olecranon. V prednej časti tohto výbežku je polmesiačikovitý zárez incisura trochlearis, ktorú smerom dopredu ohraničuje processus coronoideus. Na radiálnej strane tohto výbežku je incisura radialis, pre kĺbové spojenie s circumferentia articularis radii. Smerom vzadu od incisura radialis začína crista m. supinatoris, prechádzajúca až na proximálnu časť tela lakťovej kosti.
  • Distálny koniec lakťovej kosti (lat. extremitas inferior alebo epiphysis distalis) je zaokrúhlený a je zakončený hlavou caput ulnae, na ktorej je po obvode circumferentia articularis ulnae pre spojenie s vretennou kosťou (lat. radius). Smerom ulnárne dozadu vybieha lakťová kosť do výbežku processus styloideus ulnae.