Laténska doba

Laténska doba (lingvisticky nevhodne: doba laténska)[pozn 1] je názov mladej železnej doby v oblastiach Európy, kde sa ako hlavná kultúra vyskytovala laténska kultúra.

SlovenskoUpraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Laténska doba na Slovensku

Na Slovensku je to prvá fáza protohistorického obdobia. Kultúry vyskytujúce sa na Slovensku v tomto období boli:

PoznámkyUpraviť

  1. Inverzný slovosled, pri ktorom v slovnom spojení stojí adjektívum za substantívom, sa v staršom období spisovnej slovenčiny uplatňoval v širšej miere, hoci nemal oporu v slovenských nárečiach. Do terminológie jednotlivých odborov sa dostal pod vplyvom iných jazykov, najmä latinčiny. Podľa vyjadrenia Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, je uplatňovanie inverzného slovosledu mimo zoologických a botanických názvov (napr. kuna skalná, smrekoved opadavý) a chemických názvov (napr. kyselina sírová) nevhodným riešením, lebo „by sa tak narúšali základné pravidlá o slovoslede v spisovnej slovenčine“ a preto radí „názvy jednotlivých periodizačných úsekov pravek a staroveku dôsledne používať v podobe ľadová doba, kamenná doba, medená doba, bronzová doba, laténska doba, halštatská doba, železná doba, rímska doba, teda tak, ako sa niektoré z týchto termínov uvádzajú v Krátkom slovníku slovenského jazyka.“[1] V takejto podobe názov uvádza aj Encyklopédia archeológie (1986).[2]

ReferencieUpraviť

  1. Pozri bližšie: Spytovali ste sa : Bronzová doba či doba bronzová?“, Kultúra slova 31 (2): 118 – 120, 1997, ISSN 0023-5202, http://www.juls.savba.sk/ediela/ks/1997/2/ks1997-2.html#spytovali-ste-sa 
  2. Novotný, Bohuslav; et al. (1986), „bronzová doba“, Encyklopédia archeológie (1. vyd.), Bratislava: Obzor, str. 126