Leonard Stöckel (* 1510, Bardejov – † 7. jún 1560, Bardejov) bol slovenský humanistický spisovateľ a teológ, rektor bardejovskej mestskej školy.

Leonard Stöckel
slovenský humanistický spisovateľ, teológ, učiteľ
slovenský humanistický spisovateľ, teológ, učiteľ
Narodenie1510
Bardejov, Uhorsko
Úmrtie7. jún 1560
Bardejov
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Leonard Stöckel

Život upraviť

Pochádzal z rodiny bardejovského kováča a richtára. Študoval v Košiciach, Vratislave a od roku 1530 na univerzite vo Wittenbergu pod vedením predstaviteľov nemeckej reformácie Martina Luthera a Filipa Melanchtona. Najmä pod ich vplyvom sa formovala jeho vierouka a kultúrna a vzdelanostná úroveň.

Po rokoch pôsobenia vo funkcii rektora školy v Eislebene (v r. 1534 – 1539) sa vrátil do rodného mesta kde prevzal vedenie latinskej mestskej školy (okrem ročného pobytu v Kežmarku v r. 1555 – 1556 stál na jej čele až do svojej smrti), ktorá pod jeho vedením dosiahla vynikajúcu úroveň. O jej skvelej povesti svedčí fakt, že na nej študovali aj synovia z významných šľachtických rodín.

Práca upraviť

Leonard Stöckel je autor niekoľkých učebníc (o. i. spisu Leges scholae Bartfensis z roku 1540, najstaršej pedagogickej písomnej pamiatky na Slovensku, ktorá obsahovala metodické pokyny na organizáciu mimotriednej práce žiakov, návody na osvojenie si učiva ale aj nariadenia týkajúce sa povinností žiakov a disciplinárne usmernenia) a tiež po nemecky písanej školskej drámy Historia von Susanna (Príbeh o Zuzane), vydanej v roku 1559 vo Wittenbergu. V oblasti teológie patril L. Stöckel k hlavným šíriteľom reformného učenia v severných oblastiach Horného Uhorska, napísal niekoľko významných prác na ochranu protestantizmu. Osobitný význam majú jeho Poznámky ku všeobecným zásadám kresťanskej náuky Filipa Melanchtona (vydané v Bazileji v roku 1560) a vyznanie viery Confessio Pentapolitana, ktorým sa združenie piatich hornouhorských miest Pentapolitana prihlásilo k protestantizmu v roku 1549.

Leonard Stöckel má veľkú zásluhu na pozdvihnutí kultúrneho, duchovného a umeleckého života v Bardejove v prvej polovici 16. storočia.

Diela upraviť

 
Pamätná tabuľa na Radničnom námestí v Bardejove
 • 1540 Zákony bardejovskej školy (Leges scholae Bartphensis)
 • 1549 Confessio Pentapolitana
 • 1558 Apologia Ecclesiae Bartphensis
 • 1559 Quare decreverim redire ad Musicam…, datované 23. januára
 • 1560 Traktát, ktorého nadpis je vzatý z Prvého Jánovho listu, kap. 2, verš 18, a obsahuje obhajobu bardejovskej cirkvi proti rúhaniam barbarov, ktorí ju obviňovali ako cirkev heretickú a presadzujúcu modloslužbu (Tractatus cuius titulus desumptus est ex 1 Joan. 2,18, apologiam ecclesiae Bartphensis continens contra barbarorum blasphemias, qui accusabant eam ut haereticam et propugnatricem idolorum)
 • 1560 Cittum nempe Cassoviensis, Leutschoviensis, Eperiessiensis, Bartphensis, Cibiniensis (Bártfa/Bardejov )
 • 1561 Poznámky k Všeobecným zásadám kresťanskej náuky Filipa Melanchthona (Annotationes locorum communium doctrinae christianae Philippi Melanchtonis) (Basel/Basilej)
 • 1570 Výroky slávnych mužov, plným latinským titulom (Apophthegmata illustrium virorum expositione Latina et rythmis Germanicis illustrata per Lenartum Stoekelium, scholae Bartphanae rectorem) (Bartfa/Bardejov)
 • 1578 Pravidlá na spracovanie kázní (Opus de Antichristo; Formulae tractandarum sacrarum concionum)(Bártfa/Bardejov )
 • 1596 Postilla čiže podľa otázok zostavené vyrozprávanie epištol a evanjelií nedieľ i sviatkov (Postilla, sive enarrationes erotomaticae Epistolarum et Evangeliorum anniversariorum) (Bártfa/Bardejov)
 • Nedatované:
  • Arithemetica
  • De musica [I.]
  • De musica [II.]

Spracovania divadelných hier upraviť

Zdroje upraviť

 • Catechesis d. Leonarti Stöckelii pro iuventute barthphensis composita [Anno 1556]. (VALČO, M. - ŠKOVIERA, D., eds.) Martin : Slovenská národná knižnica, 2014. 196 s. ISBN 9788081490439
 • FRICKÝ, A.: Bardejov, kultúrne pamiatky. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1976.
 • Kol. autorov: Encyklopédia Slovenska. Bratislava : Veda, 1981.
 • Kol. autorov: Slovensko - Kultúra. Bratislava : Obzor, 1979.