Leonard Stöckel (* 1510, Bardejov – † 7. jún 1560, Bardejov) bol slovenský humanistický spisovateľ a teológ, rektor bardejovskej mestskej školy.

Leonard Stöckel
slovenský humanistický spisovateľ, teológ, učiteľ
slovenský humanistický spisovateľ, teológ, učiteľ
Narodenie1510
Bardejov, Uhorsko
Úmrtie7. jún 1560
Bardejov
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Leonard Stöckel

Pochádzal z rodiny bardejovského kováča a richtára. Študoval v Košiciach, Vratislave a od roku 1530 na univerzite vo Wittenbergu pod vedením predstaviteľov nemeckej reformácie Martina Luthera a Filipa Melanchtona. Najmä pod ich vplyvom sa formovala jeho vierouka a kultúrna a vzdelanostná úroveň.

Po rokoch pôsobenia vo funkcii rektora školy v Eislebene (v r. 1534 – 1539) sa vrátil do rodného mesta kde prevzal vedenie latinskej mestskej školy (okrem ročného pobytu v Kežmarku v r. 1555 – 1556 stál na jej čele až do svojej smrti), ktorá pod jeho vedením dosiahla vynikajúcu úroveň. O jej skvelej povesti svedčí fakt, že na nej študovali aj synovia z významných šľachtických rodín.

Leonard Stöckel je autor niekoľkých učebníc (o. i. spisu Leges scholae Bartfensis z roku 1540, najstaršej pedagogickej písomnej pamiatky na Slovensku, ktorá obsahovala metodické pokyny na organizáciu mimotriednej práce žiakov, návody na osvojenie si učiva ale aj nariadenia týkajúce sa povinností žiakov a disciplinárne usmernenia) a tiež po nemecky písanej školskej drámy Historia von Susanna (Príbeh o Zuzane), vydanej v roku 1559 vo Wittenbergu. V oblasti teológie patril L. Stöckel k hlavným šíriteľom reformného učenia v severných oblastiach Horného Uhorska, napísal niekoľko významných prác na ochranu protestantizmu. Osobitný význam majú jeho Poznámky ku všeobecným zásadám kresťanskej náuky Filipa Melanchtona (vydané v Bazileji v roku 1560) a vyznanie viery Confessio Pentapolitana, ktorým sa združenie piatich hornouhorských miest Pentapolitana prihlásilo k protestantizmu v roku 1549.

Leonard Stöckel má veľkú zásluhu na pozdvihnutí kultúrneho, duchovného a umeleckého života v Bardejove v prvej polovici 16. storočia.

 
Pamätná tabuľa na Radničnom námestí v Bardejove
 • 1540 Zákony bardejovskej školy (Leges scholae Bartphensis)
 • 1549 Confessio Pentapolitana
 • 1558 Apologia Ecclesiae Bartphensis
 • 1559 Quare decreverim redire ad Musicam…, datované 23. januára
 • 1560 Traktát, ktorého nadpis je vzatý z Prvého Jánovho listu, kap. 2, verš 18, a obsahuje obhajobu bardejovskej cirkvi proti rúhaniam barbarov, ktorí ju obviňovali ako cirkev heretickú a presadzujúcu modloslužbu (Tractatus cuius titulus desumptus est ex 1 Joan. 2,18, apologiam ecclesiae Bartphensis continens contra barbarorum blasphemias, qui accusabant eam ut haereticam et propugnatricem idolorum)
 • 1560 Cittum nempe Cassoviensis, Leutschoviensis, Eperiessiensis, Bartphensis, Cibiniensis (Bártfa/Bardejov )
 • 1561 Poznámky k Všeobecným zásadám kresťanskej náuky Filipa Melanchthona (Annotationes locorum communium doctrinae christianae Philippi Melanchtonis) (Basel/Basilej)
 • 1570 Výroky slávnych mužov, plným latinským titulom (Apophthegmata illustrium virorum expositione Latina et rythmis Germanicis illustrata per Lenartum Stoekelium, scholae Bartphanae rectorem) (Bartfa/Bardejov)
 • 1578 Pravidlá na spracovanie kázní (Opus de Antichristo; Formulae tractandarum sacrarum concionum)(Bártfa/Bardejov )
 • 1596 Postilla čiže podľa otázok zostavené vyrozprávanie epištol a evanjelií nedieľ i sviatkov (Postilla, sive enarrationes erotomaticae Epistolarum et Evangeliorum anniversariorum) (Bártfa/Bardejov)
 • Nedatované:
  • Arithemetica
  • De musica [I.]
  • De musica [II.]

Spracovania divadelných hier

upraviť
 • Catechesis d. Leonarti Stöckelii pro iuventute barthphensis composita [Anno 1556]. (VALČO, M. - ŠKOVIERA, D., eds.) Martin : Slovenská národná knižnica, 2014. 196 s. ISBN 9788081490439
 • FRICKÝ, A.: Bardejov, kultúrne pamiatky. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1976.
 • Kol. autorov: Encyklopédia Slovenska. Bratislava : Veda, 1981.
 • Kol. autorov: Slovensko - Kultúra. Bratislava : Obzor, 1979.