Lineárne písmo B alebo krétske lineárne písmo B alebo krétsko-mykénske lineárne písmo B bolo písmo, ktoré sa používalo na zápis mykénskeho jazyka, ranej formy gréčtiny.


Lineárne písmo B
Klasifikácia
ISO 15924: 401 / Linb
Hlinená tabuľka s nápisom lineárneho písma B, objavil ju britský archeológ Arthur Evans na Kréte v lokalite Knóssos, cca 1450–1375 pred Kr.

Používali ho mykénski Achájci, usadení na pevninskom Grécku i na minojskej Kréte, ktorú ovládli po roku 1450 pred Kr. Lineárne písmo B sa používalo takmer výhradne na hospodárske záznamy, evidenciu úrody, surovín, zbraní alebo ľudí, ktorí pracovali na poliach a v dielňach.

Doposiaľ sa našlo takmer 6000 tabuliek s lineárnym písmom B na týchto lokalitách: Knóssos (asi 4360 tabuliek), Pylos (1087 tabuliek), Téby (viac ako 300 tabuliek), Mykény (73 tabuliek), Tiryns (27 tabuliek), Chania (4 tabuľky) a na iných miestach asi 170 tabuliek.

Lineárne písmo B je slabičné písmo (sylabické) a obsahuje aj logografické symboly. Má asi 200 grafém predstavujúcich fonetické slabičné znaky a sémantické logogramy (ideogramy), ktoré označujú napr. konkrétne predmety (meč, trojnožka, bojový voz). Vyskytuje sa na tabuľkách zo 14. a 13. storočia pred Kr. a vyvinulo sa z príbuzného lineárneho písma A používaného na zápis minojského jazyka.

Rozlúštil ho Michael Ventris spolu s Johnom Chadwickom v rokoch 19511953. Významným odborníkom a znalcom lineárneho písma B (ale aj lineárneho písma A a gréckych dialektov vôbec) je český bádateľ prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc., ktorý pôsobí na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

Literatúra upraviť

  • BARTONĚK, Antonín: Handbuch des mykenischen Griechisch. Heidelberg 2003. ISBN 3-8253-1449-9.