Listina základných práv a slobôd

Listina základných práv a slobôd je deklarácia ľudských práv schválená počas ČSFR Federálnym zhromaždením ČSFR a to ústavným zákonom č.23/1991 Zb. zo dňa 9. januára 1991, ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd (LZPS). Vychádza z medzinárodných dokumentov.

Z hľadiska štruktúry sa LZPS skladá z dvoch častí. Prvú časť tvorí ústavný zákon č.23/1991 Zb., ktorým sa LZPS uvádza a druhú časť tvorí vlastný text LZPS, ktorý sa skladá z úvodu (preambuly) a šiestich hláv.

  • 1.hlava: Všeobecné ustanovenia (čl. 1 až 4)
  • 2.hlava: Ľudské práva a základné slobody
    • 1.oddiel: Základné ľudské práva a slobody (čl. 5 až 16)
    • 2.oddiel: Politické práva (čl. 17 až 23)
  • 3.hlava: Práva národnostných a etnických menšín (čl. 24 až 25)
  • 4.hlava: Hospodárske,sociálne a kultúrne práva (čl. 26 až 35)
  • 5.hlava: Právo na súdnu a inú právnu ochranu (čl. 36 až 40)
  • 6.hlava: Spoločné ustanovenia (čl. 41 až 47)

LZPS nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov čiastka 6., t. j. dňa 8. februára 1991. Ústava SR väčšiu časť práv a slobôd LZPS prevzala do svojho textu. Pritom však LZPS súbežne platí s Ústavou SR.

Iné projektyUpraviť