Literárny žáner

označenie skupín literárnych diel, ktoré majú spoločné znaky definované rôznymi kritériami