Literárna kritika

súčasť vedy o literatúre
(Presmerované z Literárny kritik)

Literárna kritika (gréc. krinorozlišujem, vyberám, posudzujem) je jedna z troch základných disciplín literárnej vedy. Jej zmyslom je na základe určitých kritérií posúdiť a zhodnotiť literárne dielo. Literárny kritik okrem literárnovedného a estetického hľadiska uplatňuje vo väčšej alebo menšej miere aj svoj osobný estetický vkus, čím sa jeho výpoveď stáva subjektívnou a približuje sa k umeleckej tvorbe.

Jej predmetom je súčasná literatúra. Ak sa orientuje na literárnu minulosť, jej poslaním je odkrývať význam tých prvkov, ktoré sa viažu na súčasnosť, aktualizovať ich a tak sa podieľať na formovaní literárnej tradície. Napokon literárna kritika vytyčuje ďalšie cesty rozvoja literatúry a vykonáva aj funkciu sprostredkovateľa medzi autorom a čitateľom. Literárna kritika však môže slúžiť aj propagandistickým cieľom, najmä v totalitných režimoch.

K základným literárnokritickým žánrom patrí recenzia (kritický posudok literárneho alebo vedeckého diela po jeho vydaní). Podrobnejšie a v širších súvislostiach sleduje posudzované dielo kritická štúdia, prípadne článok. Osobitný žáner tvorí kritická esej.

Zdroj upraviť