Logo (programovací jazyk)

programovací jazyk

Logo je jednoduchý funkcionálny programovací jazyk, ktorý bol navrhnutý vo firme BBN (Cambridge, Massachusetts) v roku 1967 pôvodne pre výučbu myslenia, ale je spojený predovšetkým s výučbou programovania u detí. Prvá implementácia bola napísaná v jazyku Lisp pre počítač PDP-1.

Logo turtle graphic

Hlavnou postavou jazyka Logo je korytnačka (turtle), pohybujúca sa po pláži. Keď korytnačka spustí chvostík, kreslí za sebou stopu v piesku. Keď chvostík zdvihneme, pohybuje sa bez toho, že by za sebou zanechávala stopu. Spôsob kreslenia sa nazýva korytnačia grafika a bol prenesený aj do iných programovacích jazykov. Logo ale má napríklad aj prepracované príkazy pre spracovanie zoznamov a vlastní mnoho rysov jazyka Lisp, vrátane konceptu, kedy sa program skladá zo zoznamov a sám o sebe je zoznamom. Logo je vhodným nástrojom aj pre výučbu a implementáciu techník umelej inteligencie.

Implementácií jazyka Logo je viac než sto, na českých a slovenských školách sú často používané verzie Imagine Logo a Comenius Logo. Logo radíme medzi detské programovacie jazyky, kam sa radí ešte Karel, Baltík, Petr a ďalšie.

Východiska upraviť

Pôvodný projekt vychádza z teórie Jeana Piageta, ktorý okrem iného tvrdil, že informácie, ktoré jedinec prijíma si osvojuje v závislosti na tých, ktoré už má. Sám Piaget bol toho názoru, že deti sa ľahšie učia, pokiaľ informácie sami poznávajú a sú pri tomto procese aktéri a nie len pasívnymi prijímateľmi.

Charakteristika z hľadiska vzdelávania upraviť

a) motivujúce prostredie – napríklad hlavne dnes využívané programovanie počítačových hier
b) príkazy sú podobné bežnému jazyku
c) prevádzanie pojmov abstraktných na pojmy konkrétne – akýkoľvek príkaz sa hneď prejaví – princíp tzv. Korytnačej geometrie (vytváranie grafických modelov); niekedy sa týmto simuláciám hovorí mikrosvety
d) široko použiteľný – je síce veľmi jednoduchý ale dostatočne silný aj na zložitejšie úlohy

Primitíva upraviť

Jazyk je tvorený asi dvesto slovami, ktoré sa nazývajú primitíva. Sú tvorené príkazmi, operátormi a funkciami.

Ukážka kódu upraviť

Program Hello world môže vyzerať napríklad takto:

 TO HELLO
   PRINT [Hello, world!]
 END

Literatúra upraviť

Blaho A., Kalaš I.: Imagine Logo - programování pro děti Computer Press, 2006
Vaníček J., Mikeš R.: Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia, 3.díl Computer Press, 2006
Papert S.: Počítače a škola. in: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, roč. 29 (1984) č. 1.
Papert, S. A.: Mindstorms. Brighton, The Harvester Press, 1980
Piaget, J.: Psychologie dítěte. SPN, Praha 1970, 1. vyd.

Externé odkazy upraviť