Lyrická báseň

druh básne, ktorá vyjadruje pocity, myšlienky a nálady autora

Lyrická báseň je druh básne, ktorá vyjadruje pocity, myšlienky a nálady autora. Nemožno prerozprávať jej obsah. Lyrika nemá dej (je to stav, na rozdiel od epiky, ktorá má dej), je to druh poézie vyslovujúcej subjektívne básnikovej pocity, jeho úvahy, myšlienky a nálady, uprednostňujúci monologické vyjadrenie v prvej osobe. Lyrika nezachytáva časovú následnosť udalostí, svoju tému rozvíja v časovo súbežných obrazoch. Lyrika väčšinou neobsahuje dej, hoci môže obsahovať niektoré epické prvky ako sú náznak deja, postava a prostredie. Slovo "lyrika" je odvodené z gréckeho pomenovania veršovaného spevu sprevádzaného hrou na lýru (lyrika melé = lýrou sprevádzané verše).