Mafický je geologický termín, ktorý sa používa na označenie vyvretých hornín, minerálov a magiem so zvýšeným obsahom ťažkých prvkov. Názov je vytvorený spojením latinských názvov prvkov horčík a železo (Magnesium + ferrum + ic). Mafické magmy navyše majú zvýšený obsah vápnika a sodíka.

Mafické minerály sú tmavej farby, s hustotou vyššou ako 3 kg.dm-3. Sú to najmä olivín, pyroxény, amfiboly, tmavé sľudy (biotit) a vápenatý plagioklas.

Synonymom mafických hornín je aj označenie bázické horniny. Najčastejšie sa vyskytujúca mafická hornina je bazalt alebo gabro. Na klasifikáciu sa používa diagram, odvodený od QAPF diagramu.

Pozri aj upraviť