Marketingová komunikácia (komunikovanie)

Marketingová komunikácia je proces, ktorý efektívne sprostredkováva tok informácií medzi podnikom a jeho cieľovým trhom so širokou verejnosťou. Komunikovať znamená správne odovzdať informácie, ktoré môžu byť odovzdávané v rôznej forme, a to slovom, písmom, symbolmi, alebo znakmi.

V tomto procese existujú štyri prvky komunikácie:

  • Zdroj – osoba, alebo skupina, ktorá vysiela správu (odosielateľ, komunikátor;
  • Prijímateľ – osoba, alebo skupina, ktorá prijíma správu (prijímateľ, adresát);
  • Správa – vysielané symboly, súbory symbolov
  • Komunikačný kanál – prostriedok prenosu správ (médium)