Marxistická filozofia

Marxistická filozofia je smer súčasnej filozofie, filozofická zložka marxizmu. V čase jej vzniku bola jedným zo scientistických prúdov poklasickej filozofie 19. storočia.

Hlavnými zložkami tejto filozofie (v jej pôvodnej podobe) sú dialektický materializmus (marxistická ontológia a gnozeológia) a historický materializmus (marxistická filozofia spoločnosti). Pôvodná marxistická filozofia vychádza predovšetkým zo zjednotenia princípu materiálnej jednoty sveta (t. j. hľadisko celostnosti, systémovosti, štruktúrnosti) a princípu vývoja (t.j. hľadisko vývinu, genézy, historickosti), čo umožňuje napríklad chápať v spoločnosti vznik, vývoj a transformáciu spoločenskoekonomických formácií, spoločenských organizmov.

Marxistickú filozofiu vytvorili najmä Karl Marx a Friedrich Engels na báze prác G. W. F. Hegela a L. Feuerbacha. Po Marxovi a Engelsovi marxistickú filozofiu rozpracúvali: Kautsky, Bebel, Plechanov, Lenin, Gy. Lukács, A. Gramsci, E. Bloch, K. Korsch, Trockij, Stalin a ďalší sovietski marxisti, čínski, indickí, japonskí marxisti, predstavitelia frankfurtskej školy, R. Garaudy, H. Lefèbvre, L. Althusser, P. Bourdieu, G. della Volpe, C. Luporini, L. Kołakowski, K. Kosík, E. Bondy, J. Zelený, I. Hrušovský, A. Hellerová, neomarxisti, postsovietski marxisti a postmarxisti.

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • filozofia marxistická. In: Pomocný slovník filozofie [1]