Masová kultúra je typický produkt masovej spoločnosti vyznačujúci sa organizovaným spotrebným priemyslom a široko rozvetvenou sieťou masmédií. Znakmi masovej kultúry majú byť podľa poľskej sociologičky Antoniny Kłoskowskej kvantita na úkor kvality, štandardizácia, masový príjemca, komercializácia, uniformita a najmä chápanie diela ako predajného tovaru.[1] Podľa A. Plecnera ide o súhrn produktov a druhov zábavy, ktoré sa rozširujú alebo vyrábajú prostriedkami masovej komunikácie a produkcie, predávajú sa ako tovar a sú určené na spotrebu masovým publikom.[2] Na pojem masovej kultúry nadväzuje pojem populárna kultúra, ale nie je synonymný.

Masová kultúra podľa U. Eca Upraviť

Podľa Umberta Eca je masová kultúra antikultúra. Vzniká v dobe, keď účasť más na živote pospolitosti sa stáva stále zrejmejším javom historického kontextu, preto nie je prechodnou a obmedzenou úchylkou, ale stáva sa dokladom neodčiniteľného úpadku, o ktorom kulturne založený človek (pozostatok prehistórie, tvor na vyhynutie) nemôže podať svedectvo ináč ako v polohe úplnej skepsy a apokalypsy.

Referencie Upraviť

  1. GAŽOVÁ, V. 2009. Acta Culturologica, zväzok 17, Úvod do kulturológie. Bratislava : Filozofická Fakulta. Univerzita Komenského, 2009. 108 s. ISBN 80-7121-315-2, s. 87
  2. PLECNER, A. 2012. Aktuálne témy v kritike masovej a populárnej kultúry. In: Zborník z konferencieKultúra v premenách globalizácie“ 1. vyd. Nitra: Katedra kulturológie, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2012. s. 295-311, ISBN 978-80-558-0093-6

Externé odkazy Upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.