Master of Business Administration

Master of Business Administration (MBA alebo M.B.A.) je zahraničný vysokoškolský titul ako aj štúdium (študijný program) v oblasti manažmentu na úrovni 2. stupňa štúdia slovenskej vysokej školy. Podľa zákona o vysokých školách nie je MBA zahrnuté do systému vysokoškolského vzdelávania na Slovensku a teda patrí u nás do celoživotného vzdelávania. MBA vzniklo v Spojených štátoch koncom 19. storočia, keď sa začal uplatňovať vedecký prístup v manažmente. Hlavný obsah MBA programov tvoria vedomosti z účtovníctva, financií, marketingu, ľudských zdrojov a riadenia tak, aby čo možno najviac pokryli relevantné praktické potreby analýzy a stratégie riadenia. Absolventi získajú titul MBA, uvádzaný za menom, spolu s diplomom alebo príslušným certifikátom. Štúdium je určené predovšetkým zástupcom stredného a vrcholového manažmentu, majiteľom spoločností, podnikateľom, obchodníkom ale aj zamestnancom verejnej a štátnej správy, neziskového sektora, zdravotníctva a pod.

Špecifikom MBA je prepájanie teoretických vedomostí s praxou. MBA je "profesionálny" titul.[1] Akreditačné orgány pre MBA programy (akreditačné komisie, rady alebo združenia) zabezpečujú konzistenciu a kvalitu vzdelávania. Špecializované "business schools" v mnohých krajinách ponúkajú MBA programy buď ako denné (full–time), externé / popri zamestnaní (part–time) alebo dištančné. MBA môže byť zamerané všeobecne na manažment (general MBA) alebo na vrcholový manažment (executive MBA) alebo aj so špecializovaným zameraním na riadenie sektora alebo oblasti podnikania - napr. automotive MBA.

História

upraviť

Prvá "Graduate School of Business" v Spojených štátoch bola Tuck School of Business na Dartmouth College.[2] Bola založená v roku 1900 a ponúkala štúdium Master of Science v oblasti obchodu, čo bol predchodca MBA.[3]

 • Harvard Graduate School of Business Administration obsahoval prvý MBA program v roku 1908 s 15 členmi fakulty, 33 riadnymi a 47 špeciálnymi študentmi.[4][5]
 • Na Massachusetts Institute of Technology, Sloan Fellows Program bol založený v roku 1930 ako prvý vzdelávací program pre manažérov a stredno-kariérne skúsených manažérov zameraných na riadenie a vedenie ľudí.[6][7]
 • Ďalšími inštitúciami v USA boli: University of Chicago Booth School of Business v roku 1943[8], ktorá ako prvá zriadila pobočky aj mimo USA (v Barcelone a Singapure). V roku 1946, Thunderbird School of Global Management bola prvou školou, ktorá ponúka program MBA zameraný na globálny management.[9]
 • V roku 1950, Richard Ivey School of Business na University of Western Ontario v Londýne, Ontario, Kanada, udelila prvé MBA tituly mimo USA, čo bolo nasledované v roku 1951 na univerzite v Pretórii v Južnej Afrike.[10]
 • V roku 1955 bol zriadený na univerzite v Karáčí Institute of Business Administration Karáčí v Pakistane, v spolupráci s Wharton School na Pensylvánskej univerzite a stal sa prvou ázijskou obchodnou školou ponúkajúcou MBA program.[11]
 • V roku 1957 sa INSEAD stal prvou Európskou obchodnou školou ponúkajúcou MBA program.[12]
 • V roku 1986 Roy E. Crummer Graduate School of Business na Rollins College (Florida) bol prvý program MBA, ktorý vyžadoval aby každý študent mal svoj prenosný počítač.[13]

Titul MBA bol postupne prijatý na univerzitách po celom svete v rozvinutých aj rozvojových krajinách.[14] Na Slovensku sa uskutočnili pokusy združiť poskytovateľov MBA a dosiahnuť uznanie MBA, doteraz však boli neúspešné.

Štúdium

upraviť

Podmienky na prijatie do tohto manažérskeho študijného programu sú vo väčšine inštitúcií obdobné. Hlavným predpokladom k štúdiu MBA je ukončené minimálne bakalárske vysokoškolské vzdelanie, ktoré môže byť vo výnimočných prípadoch nahradené dostatočnou a preukázateľnou manažérskou praxou. Dĺžka trvania štúdia môže byť rôzna a pohybuje sa od 1 do 3 rokov. Forma štúdia môže byť prezenčná, dištančná, kombinovaná, alebo online. Programy svojou flexibilitou a individuálnym prístupom umožňujú štúdium popri zamestnaní. Štúdium v programe MBA je spravidla ukončené obhajobou záverečnej práce (master's thesis) a ústnou skúškou. Úspešní absolventi získavajú titul MBA (za menom) a príslušný diplom.

MBA programy poskytujú ako teoretické vzdelanie v základných disciplínach manažmentu, tak i zvládnutie nevyhnutných praktických manažérskych zručností, akými sú napr. riešenie problémov, rozhodovanie, správanie a komunikácia. Počas štúdia sa využívajú aj aktívne metódy ako prípadové štúdie, didaktické hry, hranie rolí a pod.

Vyučované predmety (kurzy) závisia na tom, či je program MBA orientovaný skôr všeobecne alebo či je zameraný na určitú manažérsku disciplínu. Medzi predmety, ktoré sa spravidla v každom programe v tej či onej podobe vyučujú patria nasledujúce:

 • Organizácia a manažment
 • Projektové riadenie
 • Strategické riadenie
 • Marketing
 • Finančný manažment, podnikové financie, daňový systém
 • Účtovníctvo, controlling
 • Informačné systémy a technológie
 • Štatisticko - matematické metódy
 • Hospodárske a obchodné právo
 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Interkultúrny management
 • Komunikácia a sociálne zručnosti

Akreditácia a uznávanie titulu MBA

upraviť

Štúdium MBA nie je zahrnuté do systému vysokoškolského štúdia na Slovensku a titul MBA získaný na niektorej vzdelávacej inštitúcii na Slovensku principiálne nie je možné nostrifikovať. Posudzovanie dosiahnutého vzdelania po získaní titulu MBA vždy závisí od toho, aké má žiadateľ pred nástupom na tento študijný program dosiahnuté vzdelanie. Ak MBA štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (bakalársky študijný program) a jeho obsah je možné považovať za rovnaký alebo príbuzný študijný odbor, po absolvovaní takéhoto typu vzdelávania je možné na Slovensku uznať vzdelanie ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. V prípade, že MBA štúdium prebiehalo v nadväznosti na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (magisterský alebo inžiniersky študijný program), toto vzdelávanie je možné považovať za prehĺbenie kvalifikácie alebo za vzdelávanie v rámci celoživotného vzdelávania, nie však za doktorandský študijný program. Na tento typ vzdelávania ale maturanti priamo po absolvovaní strednej školy nastupujú zriedka. Každý štát, podobne ako Slovensko, pri nostrifikácii posudzuje konkrétne zahraničné štúdium MBA.

Akreditačné orgány

upraviť

Za významný ukazovateľ kvality programu MBA sa považuje jeho (medzinárodná) akreditácia. Akreditačné orgány - akreditačné komisie, rady, asociácie združujú zodpovedajúcich relevatných účastníkov (stakeholders) ako sú školy ale aj firmy, konzultačné spoločnosti a štátne/verejné organizácie.

Európa

upraviť

Medzi najznámejšie akreditačné orgány v Európe patria:

 • britská Association of MBAs (AMBA),
 • bruselská The Management Development Network, ktorá udeľuje akreditáciu European Quality Improvement System (EQUIS),
 • nemecká Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA).
 • Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), ktorá akredituje výskumné univerzity,
 • Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP), ktorá akredituje univerzity a vysoké školy (colleges),
 • International Assembly for Collegiate Business Education (IACBE),[15]

Česko a Slovensko

upraviť

Kvalite poskytovaného MBA štúdia v susednom Česku sa svojou činnosťou venuje CAMBAS (Česká asociace MBA škol), ktorá združuje niektoré školy ponúkajúce MBA programy a zároveň poskytuje vlastnú akreditáciu, ako záruku ich kvality. Na Slovensku asociácia MBA ani špecializovaná akreditačná komisia neexistuje.

MBA štúdium na Slovensku

upraviť

V súčasnej dobe je možné na Slovensku študovať MBA zhruba na necelej jednej desiatke ako súkromných vysokých škôl, tak aj na školách verejných. Ceny jednotlivých programov sa od seba veľmi líšia. Cena MBA štúdia na Slovensku sa pohybuje v rozmedzí od 3 000 do 20 000 EUR. Na Slovensku sa výučba uskutočňuje v slovenčine, v kombinácii s anglickým jazykom, alebo aj výhradne v angličtine. Najbežnejšou formou štúdia MBA je na Slovensku kombinované štúdium popri zamestnaní, ktoré býva dvojročné. Denné štúdium býva spravidla o pol až jeden rok kratšie.

Zoznam MBA programov a poskytovateľov so sídlom na Slovensku

upraviť
MBA orientované profesionálne - samospráva / verejná správa
 • Central European Education Institute - Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave - Štatutári miest a obcí, ale aj zamestnanci mestských a obecných úradov majú v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) k dispozícii možnosť získať titul MBA v oblasti samospráva a štátna administratíva. V tejto oblasti na Slovensku ponúka vzdelávanie MBA jedine táto vzdelávacia inštitúcia v spolupráci s viacerými zahraničnými vysokými školami, univerzitami a partnermi. [16]
MBA orientované profesionálne - automobilový priemysel
 • Slovenská technická univerzita, Inštitút celoživotného vzdelávania – rakúsko-slovenský študijný program MBA na Slovensku v spolupráci s Technickou univerzitou vo Viedni – akreditácia Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) - názov programu: Profesionálne MBA automobilového priemyslu[17]
MBA všeobecného typu (general MBA)
 • Collegium Humanum – Varšavská univerzita manažmentu v spolupráci s Principles for Responsible Management Education (PRME) v USA, Association of MBAs and Business Graduates Association Global Headquarters (BGA) a Apsley Business School London v GB ponúkajú akreditované podiplomové štúdia - MBA, DBA, LL.M., LL.D., MPA, DPA, MPH, DPH a MSc. v Bratislave, Košiciach a Trebišove. Štúdium prebieha v slovenskom jazyku v trvaní jedného roka. Študuje sa externou formou alebo formou e-learningu (online)[18]
 • Central European Education Institute - Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave - štúdium prebieha v spolupráci s jednou z najväčších manažérskych VŠ v Európe, Warsaw Management University a Newton Academy, garantom programu je Apsley Business School London[19]
 • Fakulta manažmentu Univerzity Komenského - štúdium v spolupráci s Webster University - akreditácia North Central Association of Colleges and Schools (NCA) - názov programu: Weekend Executive Master of Business Administration.[20] Štúdium sa otvára v apríli ak je dosť záujemcov.[21]
 • Vysoká škola manažmentu – štúdium v spolupráci s City University of Seattle - akreditácia Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU) – názov programu: MBA - Master of Business Administration[22]
 • Centrum ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave – štúdium v spolupráci s Franklin University, Ohio - akreditácia: Komisiou pre vyššie vzdelávanie (HLC), Komisiou pre patentované vzdelávanie (ICPE), Medzinárodným výborom pre vyššie vzdelávanie v oblasti biznisu (IACBE) - názov programu: Master of Business Administration[23]
 • Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove – štúdium na základe dohody s Warsaw Academy of Computer Science, Management and Administration, ktorá vystavuje titul MBA a LL.M - (akreditácia International Education Society, London (IES)) – názov programu: MBA štúdium[24]
 • BIBS – vysoká škola (česká súkromná VŠ s pôsobením na Slovensku v Bratislave a Nitre, teraz v spolupráci s Vysokou školou manažmentu) – britský študijný program s britským titulom na základe zmluvy so Staffordshire University, resp. Nottingham Trent University - akreditácia britskou univerzitou a CAMBAS (Českou asociáciou MBA škôl) – názov programu: MBA Senior Executive[25]
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) - štúdium na základe zmluvy s Notingham Trent University (skončilo pôsobnosť v akademickom roku 2008/2009)

Referencie

upraviť
 1. Getting Your Master's Degree [online]. Peterson's, December 6, 2013, [cit. 2014-10-06]. Dostupné online. Archivované 2014-10-10 z originálu.
 2. Tuck School of Business | história anglicky Archivované 2013-09-03 na Wayback Machine . Tuck.dartmouth.edu. Citované 2013-07-26.
 3. Donald Stabile. Economics, Competition and Academia: An Intellectual History of Sophism Versus Virtue. [s.l.] : Edward Elgar Publishing, 1 January 2007. Dostupné online. ISBN 978-1-84720-716-6. S. 101–.
 4. Kaplan, Andreas (2014) European management and European business schools: Insights from the history of business schools, European Management Journal, http://dx.doi.org/10.1016/j.emj.2014.03.006
 5. History - About Us - Harvard Business School Archivované 2013-02-18 na Wayback Machine. Hbs.edu. Retrieved on 2013-07-26.
 6. The Sloan Legacy. http://www.london.edu. Dostupné online. Archivované 2014-10-19 na Wayback Machine
 7. MIT's contributions to business and economics. http://www.boston.com, 15 May 2011. Dostupné online.
 8. Základné údaje | The University of Chicago Booth School of Business Archivované 2012-11-18 na Wayback Machine . Chicagobooth.edu. Citované 2013-07-26.
 9. International Business School a MBA programy | Thunderbird School of Global Management . Thunderbird.edu. Citované 2013-07-26.
 10. University of Pretoria Archivované 2006-09-23 na Wayback Machine page claiming to have awarded the first MBA outside of America
 11. Institute of Business Administration - Karachi, http://www.iba.edu.pk/about_iba.php Archivované 2015-08-01 na Wayback Machine
 12. INSEAD MBA
 13. Rollins information [online]. [Cit. 2014-10-10]. Dostupné online. Archivované 2011-05-10 z originálu.
 14. McIntyre, John R. and Ilan Alon, eds. (2005), Business and Management Education in Transitioning and Developing Countries: A Handbook, Armonk, NY: ME Sharpe.
 15. Differences in MBA accrediting bodies Archivované 2014-02-18 na Wayback Machine mail.iacbe.org Accreditation FAQs Retrieved 3 February 2014
 16. https://www.education-institute.eu/mba-studium-zmos-detailne-informacie/
 17. http://automotive.stuba.sk
 18. https://www.collegiumhumanum.sk/
 19. https://www.education-institute.eu
 20. http://www.mba.sk/
 21. Jarmila Horáková: Štúdium MBA je u nás ešte vzácne, sme, 15. jan. 2014, Online
 22. http://www.vsm.sk/svk/uchadzaci/studium-aj/mba/
 23. https://euba.sk/mba-studium[nefunkčný odkaz]
 24. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2014-10-10]. Dostupné online. Archivované 2014-10-16 z originálu.
 25. http://www.bibs.cz

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článkov Master of Business Administration na anglickej Wikipédii a Master of Business Administration na českej Wikipédii.