Matematická olympiáda

Matematická olympiáda (skratka MO) je predmetová súťaž pre žiakov základných a stredných škôl v riešení rôznych matematických úloh. Hodnotí sa v nej dôkaz, nielen výsledok. V školskom roku 2023/2024 sa koná 73. ročník Matematickej olympiády.

Matematickú olympiádu vyhlasuje Ministerstvo školstva SR v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov a Slovenskou komisiou matematickej olympiády. Na jednotlivých školách ju zaisťujú učitelia matematiky. Súčasným predsedom Slovenskej matematickej olympiády je Peter Novotný (FMFI UK). Matematická olympiáda sa na Slovensku organizuje každý rok od roku 1950.

Najúspešnejší riešitelia celoštátnych kôl sa zúčastňujú na Medzinárodnej matematickej olympiáde (IMO) a Stredoeurópskej matematickej olympiáde (MEMO).

Kategórie

upraviť

Súťažiaci sú v matematickej olympiáde rozdelení do kategórií podľa ročníka základnej alebo strednej školy. Pre základné školy je určených 5 kategórií označených podľa ročníka: Z5, Z6, Z7, Z8, Z9. Pre stredné školy sú určené kategórie C, B, A; posledné dva ročníky súťažia spoločne. Študenti sa môžu zúčastniť aj v kategórii určenej pre vyšší ročník. Rozdelenie ročníkov na rôznych typoch škôl v šk. roku 2011/2012:

Z5
5. ročník ZŠ
Z6
6. ročník ZŠ, prima
Z7
7. ročník ZŠ, sekunda
Z8
8. ročník ZŠ, tercia
Z9
9. ročník ZŠ, kvarta, prípravný ročník bilingválneho gymnázia
C
1. ročník SŠ, kvinta
B
2. ročník SŠ, sexta
A
3. a 4. ročník SŠ, septima a oktáva

V prípade strednej školy sú kategórie definované podľa počtu rokov zostávajúcich do maturity, takže napr. na trojročnej strednej škole sa prváci môžu zúčastniť kategórie B, druháci a tretiaci kategórie A.

Súťažné kolá

upraviť

Súťaž má v každom ročníku niekoľko kôl. Prvé je vždy domáce kolo, v ktorom majú žiaci niekoľko mesiacov na vyriešenie 6 úloh. Žiaci ZŠ majú osobitne určený termín na odovzdanie prvých 3 úloh a druhých 3 úloh, žiaci SŠ odovzdávajú všetky úlohy v jednom termíne. Odovzdané úlohy učiteľ matematiky ohodnotí známkou výborne / dobre / nevyhovel. Ak má žiak aspoň 4 úlohy ohodnotené ako výborné alebo dobré, stáva sa úspešným riešiteľom domáceho kola a môže byť pozvaný do nasledujúceho kola. Tam už musí úlohy riešiť samostatne v stanovenom čase.

V kategóriách Z5Z9 po domácom kole nasleduje obvodné kolo; v kategórii Z9 nasleduje ešte krajské kolo. V kategóriách CA po domácom kole nasleduje školské a krajské kolo; v kategórii A nasleduje ešte celoštátne kolo. Z úspešných riešiteľov celoštátneho kola kategórie A sa na výberovom sústredení vyberá družstvo Slovenskej republiky na Medzinárodnú matematickú olympiádu, medzištátne stretnutie s Českom a Poľskom, a na Stredoeurópsku matematickú olympiádu.

Kategória Domáce kolo Školské kolo Obvodné kolo Krajské kolo Celoštátne kolo MMO
Z5 áno 2h
Z6 áno 2h
Z7 áno 2h
Z8 áno 2h
Z9 áno 4h 4h
C áno áno 4h
B áno áno 4h
A áno áno 4h 2 × 4,5h 2 × 4,5h

Medzinárodná matematická olympiáda je najstaršia z medzinárodných predmetových olympiád. Koná sa každoročne od roku 1959, s výnimkou roku 1980. Pôvodne sa na nej zúčastňovali iba európske krajiny Varšavskej zmluvy, neskôr sa zapojili aj ostatné krajiny, dnes ich je približne 90. Každá krajina posiela tím 6 súťažiacich. Súťažiaci musia mať menej ako 20 rokov a nesmú študovať na univerzite.

Stredoeurópska matematická olympiáda sa koná od roku 2007. Vznikla ako súťaž medzi Rakúskom a Poľskom, neskôr sa zapojili ďalšie krajiny. Každá krajina posiela tím 6 súťažiacich. Súťažiaci sa nemôžu v danom roku zúčastniť na MMO, a v nasledujúcom ročníku musia ešte študovať na strednej škole.

Externé odkazy

upraviť