Mechanika tekutín alebo mechanika kvapalín a plynov je vedný odbor, ktorý sa zaoberá tekutinami. Pod pojmom tekutina rozumieme[1]:

Ich spoločnou vlastnosťou je tekutosť, prejavujúca sa tým, že kvapalné a plynné telesá ľahko menia svoj tvar a prispôsobujú sa tvaru nádoby, v ktorej sú uzavreté. Tekutosť tekutín nie je u všetkých tekutín rovnaká. Oveľa ľahšie prelejeme z jednej nádoby do druhej vodu než olej alebo glycerín.Všetky tekutiny majú vnútorné trenie, ktoré sa prejavuje silami smerujúcimi proti smeru vzájomného pohybu častíc, tvoriacich tekutinu. Pre zjednodušenie sa zaviedol pojem ideálna tekutina. Je to tekutina, v ktorej neexistuje vnútorné trenie a ktorá je dokonale tekutá.

Kvapalné telesá upraviť

Kvapalné telesá účinkom vonkajších síl menia svoj objem len minimálne, sú málo stlačitelné. Ak môžeme zmeny objemu kvapalných telies zanedbať, dospejeme k pojmu ideálna kvapalina, ktorá je dokonalo tekutá a úplne nestlačitelná.

Plynné telesá upraviť

Plyny sa od kvapalín líšia predovšetkým tým, že ľahko menia svoj objem, sú stlačitelné. Pri reálnych plynoch sa pri zmenšovaní objemu prejavujú sily vzájomného pôsobenia medzi molekulami plynu, uplatňuje sa tiež vlastný objem molekúl. Pokiaľ môžeme tieto javy zanedbať, považujeme plyn za ideálny. Ideálny plyn je dokonale stlačitelný a dokonale tekutý.

Rozdelenie vedného odboru upraviť

Mechanika tekutín sa zvyčajne rozdeľuje na nasledovné disciplíny:

Zdroje upraviť

  1. a b GANČO, Martin. Mechanika tekutín. Skriptá SjF SVŠT. Bratislava : Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 1990. 240 s. ISBN 80-05-00549-0.