Medzinárodná rada letísk

Medzinárodnú radu letísk (ACI) je asociácia svetových letísk. Zvykne sa označovať aj ako „hlas letísk“. Je to nezisková organizácia, ktorej hlavnou úlohou je hájiť záujmy letísk a podporovať vrcholový manažment v riadení letísk. Vďaka spolupráci s väčšinou medzinárodných letísk, s medzinárodnými leteckými oranizáciami a s ich obchodnými partnermi, bola Medzinárodná Rada Letísk obrovským prínosom pre to, aby sa letecká preprava mohla stať dostupným pre širokú verejnosť a aby sa pretransformovala do tej podoby ako ju poznáme dodnes. Výrazným spôsobom sa podieľ a aj na tom, aby sa stala bezpečnejšou, efektívnejšou a šetrnejšou ku životnému prostrediu. Medzinárodná Rada Letísk má hlavné sídlo v Janove. Má pôsobnosť na letiská v nasledujúcich geografických regiónoch: Afrika, Ázia, Európa, Latinská Amerika/Karibik, Severná Amerika a Pacifik/Tichomorie.

HistóriaUpraviť

Letiská boli od vzniku letectva neoddeliteľnou súčasťou pre spoločnosti, ktoré obsluhovali, čím im pomáhali rozvinúť ich silný ekonomický potenciál a zaručovali ich stabilný rast pre podporu obchodu a vzniku nových pracovných pozícií. Postupným rozvojom tejto sféry začali spoločnosti a letiskoví operátori pociťovať potrebu pre vznik organizácie, ktorá by hájila ich záujmy a ktorá by im pomáhala presadzovať aj ich podnikateľské zaújmy.

V roku 199l letiskoví operátori z celého sveta vytvorili Medzinárodnú Radú Letísk – prvú celosvetovú asociáciu, ktorá reprezentuje ich spoločné záujmy a podporí spoluprácu s ich partnermi v leteckej preprave. Prostredníctvom Medzinárodnej Rady Letísk, môže letisková komunita konať jednohlasne v kľúčových veciach, nezávisle od regionálnej rozmanitosti. Medzinárodná Rada Letísk presadzuje záujmy letísk v diskusiách s medzinárodnými organizáciami. Najdôležitejší vzťah má s Medzinárodnou Organizáciou Civilného Letectva (ICAO), s ktorou rokuje o medzinárodných štandardoch pre leteckú prepravu. Medzinárodná Organizácia Civilného Letectva tieto štandardy následne schvaľuje a uvádza do platnosti. Medzinárodná Rada Letísk bráni postavenie letísk a vytvára smernice na zvýšenie ich bezpečnosti a pre ochranu životného prostredia v okolí letísk. Bráni taktiež záujmy letísk pri rokovaní s leteckými spoločnosťami o letiskových poplatkoch...

Súčasne Medzinárodná Rada Letísk tvorí akýsi medzistupeň pre umožnenie konštruktívnej spolupráce a rokovaní medzi letiskami, leteckými spoločnosťami, vládami a regulačnými úradmi. Pri kritických otázkach (liberalizácie, majetkovo-právnych vzťahoch, plánovania kapacít, regulačných opatreniach a zásahoch do životného prostredia) Medzinárodná Rada Letísk háji záujmy letísk z hľadiska ich budúceho postavenia a ich možnosti zachovať konkurencieschopnosť v leteckej doprave aj v budúcnosti. Ku dňu 1.1. 2007, má Medzinárodná Rada Letísk 573 členov pracujúcich na 1640 letiskách v 178 krajinách a teritóriách. Podľa dostupných štatistík je známe, že za rok 2006 s členmi Medzinárodnej Rady Letísk cestovalo 4,4 miliardy cestujúcich a spoločnosti previezli spolu vyše 85 miliónov ton carga. To tvorí vyše 95 percent celkovej leteckej dopravy na celom svete...

Časová línia vývojaUpraviť

 • 1948: Založenie Rady Letiskových Operátorov (neskôr Medzinárodnej Rady Leteckých Operátorov AOCI), vo Washingtone D.C.
 • 1950: Založenie Západoeurópskej Asociácie Letísk (WEAA), v Zurichu.
 • 1962: Založenie Medzinárodnej Asociácie Civilných Letísk (ICAA), v Paríži.
 • 1970: Založenie Rady pre Asociáciu a Koordináciu Letísk (AACC), v Janove, kvôli spoločnej reprezentácii AOCI, ICAA a WEAA s ICAO, IATA a ostatnými medzinárodnými leteckými organizáciami.
 • 1971: ICAO udelila AACC status pozorovateľa.
 • 1974: Spoločná Ekonomická a Sociálna Rada (UN/ECOSOC) udelila AACC status konzltanta.
 • 1985: Zánik WEAA. Členské letiská sa pridali ku ICAA a/alebo AOCI.
 • 1991: Založenie Medzinárodnej Rady Letísk ACI, zjednocujúcej AOCI a ICAA a AACC. Rozdelenie pôsobnosti na šesť geografických regiónov: Afrika, Ázia, Európa, Latinská Amerika/Karibik, Severná Amerika a Pacifik/Tichomorie. ACI založilo hlavné sídlo v Janove a regionálne pobočky v Káhire, v New Delhi, v Brusseli, v Karacaze, Washingtone D.C., a vo Vancouveri.
 • 1993: Založenie ACI Fondu pre Letiská Rozvojových Krajín, v Janove.
 • 1994: Založenie programu ACI Svetové Obchodné Partnerstvo. Otvorenie pobočky ACI Liaison v súčinnosti s ICAO v Montreali.
 • 2004: Relokácia regionálnych pobočiek ACI-Latinská Amerika/Karibik a ACI-Pacifik/Tichomorie z Karacasu do Meridy, a z Vancouveru do Hong Kongu.
 • 2006: Zlúčenie regionálnych pobočiek ACI-Pacifik/Tichomorie a ACI-Ázia do Hong Kongu.
 • 2007: Otvorenie regionálnej pobočky ACI-Afrika v Kasablanke v Maroku.

ŠtruktúraUpraviť

Hlavným riadiacim orgánom Medzinárodnej Rady Letísk je Riadiaci Výbor. Skladá sa z 29 hlasujúcich členov, ktorí sú zároveň oficiálni reprezentanti stálych členov Medzinárodnej Rady Letísk (ACI). Sú vedení Predsedom ACI a zasadá dvakrát do roka. Riadiaci Výbor usmerňuje politiku Medzinárodnej Rady Letísk, ktorá ovplyvňuje rozhodnutia celej Rady. Riadiaci Výbor taktiež menuje generálneho riaditeľa, ktorý rozhoduje o prijatí nových členov, o rozpočte organizácie a schvaľuje programové vyhlásenie a dlhodobé plány organizácie.

ÚlohaUpraviť

Ako medzinárodná asociácia svetových komerčných letísk, má Medzinárodná Rada Letísk nasledujúce úlohy, ktoré odzrkadľujú potreby a záujmy letiskovej komunity:

 • podporiť zákony, regulácie a medzinárodné dohody. ktoré pomáhajú záujmom členských letísk
 • podporiť bližšiu spoluprácu, výmenu informácií a možnosti školenia pre členské letiská
 • tvoriť programy a služby, ktoré členské letiská potrebujú a podieľať sa na ich rozvoji a raste
 • sprostredkovať členským letiskám informácie a analýzy o domácich aj medzinárodných rozvojových prácach
 • maximalizovať podiel práce letísk na vývoji bezpečnejšieho, efektívnejšieho a šetrnejšieho spôsobu leteckej prepravy
 • dosiahnúť spoluprácu medzi členskými letiskami, vládami a medzinárodnými organizáciami
 • maximalizovať spoluprácu medzi letiskami
 • vybudovať dostatočné organizačné kapacity a zdroje na efektívnejšie zásobovanie členských letísk informáciami.

Externé odkazyUpraviť