Medzinárodná rada letísk

Medzinárodná rada letísk (ACI) je asociácia svetových letísk. Zvykne sa označovať aj ako „hlas letísk“. Je to nezisková organizácia, ktorej hlavnou úlohou je hájiť záujmy letísk a podporovať vrcholový manažment v ich riadení. Vďaka spolupráci s väčšinou medzinárodných letísk, medzinárodnými leteckými organizáciami a s ich obchodnými partnermi významne prispela k tomu, aby sa letecká preprava stala dostupnou pre širokú verejnosť a pretransformovala sa do súčasnej podoby. Výrazným spôsobom sa podieľa aj na tom, aby sa stala bezpečnejšou, efektívnejšou a šetrnejšou ku životnému prostrediu.

Medzinárodná rada letísk má hlavné sídlo v Janove. Jej pôsobnosť je v geografických regiónoch: Afrika, Ázia, Európa, Latinská Amerika/Karibik, Severná Amerika a Pacifik/Tichomorie.

HistóriaUpraviť

Letiská boli od vzniku letectva neoddeliteľnou súčasťou leteckej dopravy. Spoločnostiam, ktoré obsluhovali, pomáhali rozvinúť ich ekonomický potenciál, umožňovali rozvoj obchodu a vznik nových pracovných pozícií. Postupným rozvojom tejto sféry začali spoločnosti a letiskoví operátori pociťovať potrebu organizácie, ktorá by hájila ich záujmy a ktorá by im pomáhala presadzovať aj ich podnikateľské zámery.

V roku 1991 letiskoví operátori z celého sveta vytvorili Medzinárodnú radu letísk – prvú celosvetovú asociáciu, ktorá reprezentuje ich spoločné záujmy a podporuje spoluprácu s ich partnermi v leteckej preprave. Jej prostredníctvom môže letisková komunita konať jednohlasne v kľúčových veciach, nezávisle od regionálnej rozmanitosti.

Medzinárodná rada letísk presadzuje záujmy letísk v diskusiách s medzinárodnými organizáciami. Najdôležitejší vzťah má s Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo (ICAO), s ktorou rokuje o medzinárodných štandardoch pre leteckú prepravu. Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo tieto štandardy následne schvaľuje a uvádza do platnosti. Medzinárodná rada letísk vytvára smernice na zvýšenie ich bezpečnosti a pre ochranu životného prostredia v okolí letísk. Bráni taktiež záujmy letísk pri rokovaní s leteckými spoločnosťami o letiskových poplatkoch. Súčasne tvorí akýsi medzistupeň pre umožnenie konštruktívnej spolupráce a rokovaní medzi letiskami, leteckými spoločnosťami, vládami a regulačnými úradmi. Pri kritických otázkach (liberalizácia, majetkovo-právne vzťahy, plánovanie kapacít, regulačné opatrenia a zásahy do životného prostredia) háji záujmy letísk z hľadiska ich budúceho postavenia a možnosti zachovať konkurencieschopnosť v leteckej doprave aj v budúcnosti.

Ku dňu 1.1. 2007 má Medzinárodná rada letísk 573 členov pracujúcich na 1640 letiskách v 178 krajinách a teritóriách. Za rok 2006 s jej členmi cestovalo 4,4 miliardy cestujúcich a spoločnosti previezli spolu vyše 85 miliónov ton nákladu. To tvorí vyše 95 percent celkovej svetovej leteckej dopravy.

Časová osUpraviť

 • 1948: Založenie Rady letiskových operátorov (neskôr Medzinárodnej rady leteckých operátorov, AOCI), vo Washingtone D.C.
 • 1950: Založenie Západoeurópskej asociácie letísk (WEAA) v Zürichu.
 • 1962: Založenie Medzinárodnej asociácie civilných letísk (ICAA) v Paríži.
 • 1970: Založenie Rady pre asociáciu a koordináciu letísk (AACC) v Janove, kvôli spoločnej reprezentácii AOCI, ICAA a WEAA s ICAO, IATA a ostatnými medzinárodnými leteckými organizáciami.
 • 1971: ICAO udelila AACC status pozorovateľa.
 • 1974: Spoločná ekonomická a sociálna rada (UN/ECOSOC) udelila AACC status konzultanta.
 • 1985: Zánik WEAA, členské letiská sa pridali ku ICAA a/alebo AOCI.
 • 1991: Založenie Medzinárodnej rady letísk (ACI), zjednocujúcej AOCI, ICAA a AACC. Rozdelenie pôsobnosti na šesť geografických regiónov: Afrika, Ázia, Európa, Latinská Amerika/Karibik, Severná Amerika a Pacifik/Tichomorie. ACI založilo hlavné sídlo v Janove a regionálne pobočky v Káhire, Naí Dillí, Bruseli, Caracase, Washingtone D.C. a Vancouveri.
 • 1993: Založenie ACI Fondu pre letiská rozvojových krajín v Janove.
 • 1994: Založenie programu ACI Svetové obchodné partnerstvo.
 • 2004: Relokácia regionálnych pobočiek ACI - Latinská Amerika/Karibik a ACI - Pacifik/Tichomorie z Caracasu do Meridy, a z Vancouveru do Hongkongu.
 • 2006: Zlúčenie regionálnych pobočiek ACI - Pacifik/Tichomorie a ACI - Ázia do Hong Kongu.
 • 2007: Otvorenie regionálnej pobočky ACI - Afrika v Casablanke v Maroku.

ŠtruktúraUpraviť

Hlavným riadiacim orgánom Medzinárodnej rady letísk je Riadiaci výbor. Skladá sa z 29 hlasujúcich členov, ktorí sú zároveň oficiálni reprezentanti stálych členov Medzinárodnej rady letísk (ACI). Je vedený predsedom ACI a zasadá dvakrát do roka. Usmerňuje politiku Medzinárodnej rady letísk, ktorá ovplyvňuje rozhodnutia celej Rady. Taktiež menuje generálneho riaditeľa, ktorý rozhoduje o prijatí nových členov, o rozpočte organizácie a schvaľuje programové vyhlásenie a dlhodobé plány.

ÚlohaUpraviť

Ako medzinárodná asociácia svetových komerčných letísk má Medzinárodná rada letísk nasledujúce úlohy, ktoré odzrkadľujú potreby a záujmy letiskovej komunity:

 • podporiť zákony, regulácie a medzinárodné dohody. ktoré pomáhajú záujmom členských letísk
 • podporiť bližšiu spoluprácu, výmenu informácií a možnosti školenia pre členské letiská
 • tvoriť programy a služby, ktoré členské letiská potrebujú a podieľať sa na ich rozvoji a raste
 • sprostredkovať členským letiskám informácie a analýzy o domácich aj medzinárodných rozvojových prácach
 • maximalizovať podiel práce letísk na vývoji bezpečnejšieho, efektívnejšieho a šetrnejšieho spôsobu leteckej prepravy
 • dosiahnuť spoluprácu medzi členskými letiskami, vládami a medzinárodnými organizáciami
 • maximalizovať spoluprácu medzi letiskami
 • vybudovať dostatočné organizačné kapacity a zdroje na efektívnejšie zásobovanie členských letísk informáciami.

Externé odkazyUpraviť