Meteorológia (z gréc.: μετέωρον, metéōron, „vysoko v oblakoch“; a λόγος, lógos, „veda“) je veda, ktorá sa zaoberá atmosférou. Študuje jej zloženie, stavbu, vlastnosti, javy a deje v nej prebiehajúce, napríklad počasie. Meteorológia je považovaná za časť fyziky, preto je často chápaná ako „fyzika atmosféry“ a vyučuje sa na matematicko-fyzikálnych fakultách. Na mnohých univerzitách je meteorológia často vyučovaná ako súčasť vied o Zemi, čo zohľadňuje súvislosť atmosféry s ďalšími krajinnými sférami. Meteorológia sa používa v aplikácií v rozličných oblastiach života ako je armáda, v produkcii energie, v doprave, v poľnohospodárstve a vo výstavbe. S meteorológiou úzko súvisí hydrológia. Meteorológia a hydrológia tvoria medzidisciplinárnu oblasť hydrometeorológie. Vzájomné pôsobenie medzi zemskou atmosférou a oceánom je časť oceánografie.

Oblasť nízkeho tlaku vzduchu nad Islandom.

Tematické okruhy meteorológie

upraviť
  • zloženie a stavba atmosféry
  • obeh tepla a tepelný režim v atmosfére a na zemskom povrchu vrátane radiačných procesov a rôznych mechanizmov neradiačnej výmeny medzi atmosférou a aktívnym povrchom a v atmosfére samotnej,
  • obeh vody a jej fázové zmeny v atmosfére v interakcii so zemským povrchom,
  • atmosférické pohyby − všeobecnú cirkuláciu atmosféry, jej zložky a miestne cirkulácie,
  • elektrické pole atmosféry,
  • optické a akustické javy v atmosfére.

Meteorológia sa zaoberá najmä troposférou a stratosférou, lebo tieto časti atmosféry sú najdôležitejšie z hľadiska predpovedí počasia. Štúdiom vysokej atmosféry sa zaoberá aeronómia.

Klimatológia

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Klimatológia

Klimatológia je veda o klíme na Zemi, o podmienkach a príčinách ich utvárania a aj o pôsobení klímy na objekty činnosti človeka, na samotného človeka i na rôzne prírodné deje a naopak. Úlohou klimatológie je študovať všeobecné zákonitosti klimatických javov, utváranie zemskej klímy, jej zmeny a kolísanie s cieľom využiť tieto poznatky na predpovedanie a melioráciu klímy. Klimatológia ako vedný odbor sa postupne osamostatňuje od meteorológie.

Meteorologická meracia technika

upraviť

Anemometer, tlakomer, heliograf, aneroid, meteorologický balón, barograf, vlhkomer, termograf, teplomer, radar, družica, zrážkomer, totalizátor, ombrograf, hypsotermometer.

Meranie vetra

upraviť

Na meranie rýchlosti vetra sa používa tzv. anemometer.

Meranie tlaku

upraviť

Na meranie tlaku vzduchu sa používa barometer a barograf - zapisuje tlak vzduchu.

Meranie vlhkosti

upraviť

Na meranie vlhkosti sa používa vlhkomer

Meranie zrážok

upraviť

Na meranie zrážok sa používa zrážkomer

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť